• Kỹ thuật chung

    sự tìm khuyết tật bằng âm// cách sử dụng âm đểm dò vết rạn

    Giải thích EN: The process of identifying areas of imperfection in a solid substance by observing the way in which the substance reflects sound waves or the way sound waves are altered as they travel through the substance. Giải thích VN: Quá trình xác định những điểm còn khiếm khuyết của một chất bằng cách quan sát cách chất đó dội lại sóng âm hoặc sự biến đổi của sóng âm khi chúng đi qua chất đó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X