• /wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường, đường đi, lối đi
  way in
  lối vào
  way out
  lối ra
  way through
  lối đi qua
  a public way
  con đường công cộng
  covered way
  lối đi có mái che
  permanent way
  nền đường sắt (đã làm xong)
  to be on one's way to
  trên đường đi tới
  on the way
  dọc đường
  to be under way
  đang đi, đang trên đường đi; (nghĩa bóng) đang tiến hành
  to lose one's way
  lạc đường
  to find way home
  tìm đường về nhà
  to block (stop) the way
  ngăn (chặn, chắn) đường
  to clear the way
  dọn đường; mở thông đường
  to make the best of one's way
  đi thật nhanh
  to make way for
  tránh đường cho, để cho qua
  to pave the way for
  mở đường cho, chuẩn bị cho
  in the way
  làm trở ngại, chặn lối, ngáng đường
  to be in someone's way
  làm trở ngại ai, ngáng trở ai
  to get out of the way of someone
  tránh khỏi đường đi của ai
  to stand in the way of someone
  chặn đường (tiến lên) của ai
  Đoạn đường, quãng đường, khoảng cách
  It's a long way from Hanoi
  Cách Hà nội rất xa
  to go a long way
  đi xa
  to be still a long way off perfection
  còn xa mới hoàn mỹ được
  Phía, phương, hướng, chiều
  the right way
  phía phải; (nghĩa bóng) con đường ngay, con đường đúng
  the wrong way
  phía trái; (nghĩa bóng) con đường sai lầm
  which way is the wind blowing?
  gió thổi theo phương nào?
  this way
  hướng này
  this way out
  đường ra phía này
  Cách, phương pháp, phương kế, biện pháp
  in no way
  chẳng bằng cách nào
  to go the right way to
  chọn cách tốt để
  to go one's own way
  làm theo cách của mình
  to see one's way to
  có cách để
  to find way to
  tìm ra cách để
  to have one's own way
  làm theo ý muốn; muốn gì được nấy
  where there is a will there is a way
  có chí thì nên
  Cá tính, lề thói
  in the way of business
  theo thói thường, theo lề thói
  English ways of living
  lối sống Anh
  in a friendly way
  một cách thân mật
  way of speaking
  cách nói
  it is his way
  đó là cá tính của nó
  it is the way of the world
  lề thói chung là thế; mọi người cũng làm như thế cả
  ways and customs
  phong tục lề thói
  to be ignorant of the ways of society
  không biết phép xã giao
  Việc; phạm vi, thẩm quyền
  it is not in my way; it does not lie (come, fall) in my way
  không phải việc của tôi; không thuộc thẩm quyền của tôi
  (thông tục) vùng ở gần
  to live somewhere Hanoi way
  ở đâu đó gần Hà nội
  Tình trạng, tình thế, tình hình; giả định, giả thuyết
  to be in a bad way
  ở vào tình trạng xấu
  to be in a fair way of (to)
  ở trong tình thế thuận lợi để
  Mức độ, chừng mực
  in a small way
  ở mức thấp, tầm thường; nho nhỏ
  Loại
  something in the way of stationery
  cái gì đó thuộc loại đồ dùng văn phòng
  Mặt, phương diện
  in many ways
  về nhiều mặt
  in no way
  chẳng mặt nào, tuyệt nhiên không
  Sự tiến bộ, sự thịnh vượng
  to make one's [[[own]]] way
  làm ăn thịnh vượng
  to make way
  tiến, tiến bộ
  Quy mô; ngành kinh doanh; phạm vi hoạt động
  way of business
  ngành kinh doanh
  to be in a large way of business
  kinh doanh quy mô lớn
  (hàng hải) sự chạy; tốc độ
  to gather way
  tăng tốc độ
  to lose way
  giảm tốc độ
  to get under way
  lên đường, khởi hành, nhổ neo; khởi công
  to be under way; to have way on
  đang chạy (tàu thuỷ)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đằng
  way ahead (back, down, off, up)
  đằng trước (đằng sau, phía dưới, đằng xa, phía trên)
  to know someone way back in 1950
  quen biết người nào từ năm 1950

  Phó từ

  (phương ngữ; từ Mỹ, nghĩa Mỹ) xa; phía đằng..
  way behind, way ahead
  xa về phía sau, xa về phía trước
  way up in Canada
  về phía Bắc; ở Canada

  Cấu trúc từ

  by the way

  Xem by

  by way of
  đi qua, bằng con đường
  by way of Haiphong
  bằng con đường Hải phòng, qua Hải phòng
  như là, coi như là, như thể
  by way of compliment
  Như là một lời khen
  the longest way round is the shortest way home
  (tục ngữ) đường chính lại gần, đường tắt hoá xa
  to give way

  Xem give

  to go out of one's way to be rude
  hỗn xược một cách vô cớ
  to go the way of nature

  Xem go

  to lead the way

  Xem lead

  to put oneself out of the way
  chịu phiền chịu khó để giúp người khác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  con đường; phương pháp
  way of behavior
  (điều khiển học ) phương pháp sử lý


  Xây dựng

  đường, đoạn đường, khoảng cách, hành trình, lối, hướng, cách thức, phương pháp, đà (hạ thuỷ)

  Cơ - Điện tử

  đường, đoạn đường, khoảng cách, hành trình, lối,hướng, đường dẫn, sống trượt

  Điện tử & viễn thông

  lộ (cáp)

  Kỹ thuật chung

  con đường
  đường
  đường đi
  lộ trình
  lối đi
  hầm lò
  phương pháp
  phương tiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X