• Xây dựng

    cầu cáp treo

    Giải thích EN: A modified cantilever bridge supported by sloped cables connected to a tower or number of towers, usually consisting of girders and trusses cantilevered both ways from the central tower. Giải thích VN: Một loại cầu có mút chìa làm nhẹ được đỡ bởi các cáp nghiêng nối với một hay một số tháp, thường bao gồm các rầm và giàn được đỡ cả hai phía từ tháp trung tâm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X