• /kə´nektid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mạch lạc (bài nói, lý luận...)
  Có quan hệ với, có họ hàng với
  well connected
  có họ hàng thân thuộc với những người chức trọng quyền cao
  (toán học) liên thông
  connected space
  không gian liên thông với nhau

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đã kết nối
  được kết nối

  Kỹ thuật chung

  được mắc
  connected in parallel
  được mắc song song
  connected in series
  được mắc nối tiếp
  series-connected
  được mắc nối tiếp
  được ghép
  được nối
  back-to-back connected
  được nối lưng
  call connected packet
  gói được nối gọi
  connected in parallel
  được nối song song
  connected to
  được nối vào
  connected to earth
  được nối đất
  connected to ground
  được nối đất
  connected to the electrical network
  được nối với hệ thống điện
  connected to the electrical network
  được nối với lưới điện
  connected to the electrical network
  được nối với mạng điện
  connected to the mains
  được nối nguồn chính
  connected to the mains
  được nối với lưới điện chính
  connected to the mains
  được nối với mạng điện
  electrically connected
  được nối điện
  pin-connected
  được nối bằng chốt
  through-connected
  được nối qua
  liên kết
  connected systems
  các hệ thống liên kết
  pin-connected
  liên kết đinh
  pin-connected
  liên kết khớp
  pin-connected truss
  giàn liên kết bu lông
  pin-connected truss
  giàn liên kết bulông
  total connected load
  tổng tải trọng liên kết
  liên thông
  affine connected space
  không gian liên thông affin
  affinely connected space
  không gian liên thông tin
  archwise connected
  liên thông đường
  co-connected
  đối liên thông
  connected domain
  miền liên thông
  connected graph
  giản đồ liên thông
  connected set
  tập (hợp) liên thông
  connected set
  tập hợp liên thông
  connected set
  tập liên thông
  connected space
  không gian liên thông
  connected speech recognition
  nhận dạng tiếng nói liên thông
  connected systems
  hệ liên thông
  cyclic connected
  liên thông xiclic
  cyclicly connected
  liên thông xiclic
  finitely connected
  liên thông hữu hạn
  irreducibly connected
  liên thông không khả quy
  locally connected
  liên thông địa phương
  locally connected continuum
  continum liên thông địa phương
  locally connected space
  không gian liên thông
  strongly connected
  liên thông mạnh
  nối

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X