• /bɘʊθ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cả hai
  with both hands
  bằng cả hai tay
  on both sides of the street
  ở hai bên đường
  both these boys are in sixth form
  cả hai cậu bé này đều học lớp sáu

  Đại từ

  Cả hai
  both of them are doctors; both are doctors
  cả hai đều là bác sĩ
  we both are from Vietnam
  cả hai chúng tôi đều là người Việt Nam

  Phó từ

  Cả... lẫn; vừa... vừa
  both you and I
  cả anh lẫn tôi
  he speaks both English and French
  nó nói cả tiếng Anh cả tiếng Pháp
  to be both tired and hungry
  vừa mệt vừa đói

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cả hai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X