• /´kwiəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Câu hỏi, câu chất vấn; thắc mắc
  answer readers' queries
  trả lời các câu hỏi của độc giả
  (viết tắt) qu. thử hỏi, chẳng biết
  query (qu.), has the letter been answered?
  chẳng biết bức thư đó đã được trả lời hay chưa?
  ( (nghĩa đen), (nghĩa bóng)) dấu chấm hỏi (?)
  put a query against that
  đặt một dấu chấm hỏi về việc đó

  Ngoại động từ

  Hỏi, chất vấn (ai)
  Nghi ngờ, đặt vấn đề, thắc mắc ( ai/cái gì)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  câu hỏi

  Giải thích VN: Trong quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một câu hỏi tìm kiếm để báo cho chương trình biết loại dữ liệu nào phải được truy tìm trong cơ sở dữ liệu đó. Một hệ thống quản lý dữ liệu tốt, sẽ để cho bạn truy tìm chỉ những thông tin nào mà bạn cần cho một công việc xác định. Câu hỏi sẽ xác định các đặc trưng (chủng loại) dùng để hướng máy tính vào những thông tin cần thiết và bỏ qua những thông tin không cần thiết.

  câu hỏi, truy vấn
  hỏi đáp

  Giải thích VN: Xem map query (hỏi đáp bản đồ).

  lệnh hỏi
  query command procedure
  thủ tục lệnh hỏi
  vấn tin

  Kỹ thuật chung

  hỏi

  Giải thích VN: Trong quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một câu hỏi tìm kiếm để báo cho chương trình biết loại dữ liệu nào phải được truy tìm trong cơ sở dữ liệu đó. Một hệ thống quản lý dữ liệu tốt, sẽ để cho bạn truy tìm chỉ những thông tin nào mà bạn cần cho một công việc xác định. Câu hỏi sẽ xác định các đặc trưng (chủng loại) dùng để hướng máy tính vào những thông tin cần thiết và bỏ qua những thông tin không cần thiết.

  nghi vấn
  action query
  nghi vấn hành động
  adhoc query
  nghi vấn bột phát
  sự hỏi
  sự truy vấn
  sự vấn tin
  sự yêu cầu
  truy vấn

  Giải thích VN: Trong quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một câu hỏi tìm kiếm để báo cho chương trình biết loại dữ liệu nào phải được truy tìm trong cơ sở dữ liệu đó. Một hệ thống quản lý dữ liệu tốt, sẽ để cho bạn truy tìm chỉ những thông tin nào mà bạn cần cho một công việc xác định. Câu hỏi sẽ xác định các đặc trưng (chủng loại) dùng để hướng máy tính vào những thông tin cần thiết và bỏ qua những thông tin không cần thiết.

  Edit Query
  sửa truy vấn
  query language
  ngôn ngữ truy vấn
  Query Table
  bảng truy vấn
  Run Database Query
  chạy truy vấn CSDL
  Run Web Query
  chạy truy vấn Web
  SQL (structuredquery language)
  ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
  SQL(StructuredQuery Language)
  ngôn ngữ truy vấn theo cấu trúc-SQL
  Standard Query Language (SQL)
  ngôn ngữ hỏi ( truy vấn ) tiêu chuẩn
  structured query language (SQL)
  ngôn ngữ truy vấn cấu trúc
  Structured Query Language (SQL)
  ngôn ngữ truy vấn theo cấu trúc

  Kinh tế

  câu hỏi vấn
  chất vấn
  đặt nghi vấn
  đặt thành vấn đề
  đặt vấn đề nghi ngờ
  hỏi
  nghi ngờ
  nghi vấn
  sự chất vấn
  tuân vấn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X