• /´sintæks/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) cú pháp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cú pháp

  Giải thích VN: Các qui tắc dùng để qui định về cấu trúc của các lệnh, câu lệnh hoặc chỉ lệnh được đưa ra cho máy tính.

  abstract syntax
  cú pháp trừu tượng
  abstract syntax (ofSGML)
  cú pháp trừu tượng
  abstract syntax name
  tên cú pháp trừu tượng
  abstract syntax notation 1 (ASN1)
  biểu diễn cú pháp trừu tượng 1
  abstract syntax tree (AST)
  cây cú pháp trừu tượng
  ASN (abstractsyntax notation)
  biểu diễn cú pháp trừu tượng
  ASN (abstractsyntax notation)
  ký hiệu cú pháp trừu tượng
  AST (abstractsyntax tree)
  cây cú pháp trừu tượng
  command syntax
  cú pháp lệnh
  concrete syntax
  cú pháp cụ thể
  concrete syntax (ofSGML)
  cú pháp chặt chẽ
  concrete syntax parameter
  tham số cú pháp chặt chẽ
  core concrete syntax
  cú pháp lõi
  declaration syntax
  cú pháp khai báo
  definition syntax
  cú pháp định nghĩa
  function call syntax
  cú pháp gọi hàm
  NAPLPS (NorthAmerican presentation-level protocol syntax)
  cú pháp giao thức mức biểu diễn Bắc Mỹ
  postfix syntax
  cú pháp hậu tố
  quasi-syntax
  tựa cú pháp
  structure reference syntax
  cú pháp tham chiếu cấu trúc
  structured field syntax
  cú pháp trường có cấu trúc
  syntax analysis
  sự phân tích cú pháp
  Syntax based Arithmetic Coding (SAC)
  mã hóa số học dựa trên cú pháp
  syntax checker
  bộ kiểm tra cú pháp
  syntax checking
  sự kiểm tra cú pháp
  syntax declaration
  sự khai báo cú pháp
  syntax diagram
  sơ đồ cú pháp
  syntax language
  ngôn ngữ cú pháp
  syntax notation
  ký hiệu cú pháp
  syntax scanner
  bộ quét cú pháp
  syntax scanner
  chương trình quét cú pháp
  syntax tree
  cây cú pháp
  transfer syntax
  cú pháp truyền
  transfer syntax name
  tên cú pháp truyền
  ngữ pháp

  Giải thích VN: Các qui tắc dùng để qui định về cấu trúc của các lệnh, câu lệnh hoặc chỉ lệnh được đưa ra cho máy tính.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X