• Toán & tin

  kế hoạch hóa
  soạn chương trình

  Giải thích VN: Quá trình cung cấp các chỉ lệnh cho máy tính để báo cho bộ vi xử lý biết phải làm những gì. Các bước trong lập trình gồm có: thiết kế, tức là quyết định về những gì mà chương trình sẽ phải hoàn thành; lập mã, tức là sử dụng một ngôn ngữ lập trình để biểu diễn logic của chương trình dưới dạng máy có thể đọc được, và nhập tài liệu nội bộ vào cho các lệnh đó; kiểm thử và sửa chữa, trong đó tìm hiểu và hiệu chỉnh các trục trặc của chương trình; và lập sưu liệu, tức là thành lập bản hướng dẫn sử dụng đối với programming đó.

  soạn thảo chương trình
  sự chương trình hóa

  Xây dựng

  sự kế hoạch hóa
  sự lập (chương) trình
  block programming
  sự lập chương trình khối
  convex programming
  sự lập chương trình lồi
  heuristic programming
  sự lập chương trình ơristic
  programming of construction
  sự lập (chương trình kế hoạch) xây dựng

  Điện lạnh

  chương trình hóa
  programming device
  thiết bị chương trình hóa

  Điện

  việc lập trình

  Kỹ thuật chung

  lập trình

  Giải thích VN: Quá trình cung cấp các chỉ lệnh cho máy tính để báo cho bộ vi xử lý biết phải làm những gì. Các bước trong lập trình gồm có: thiết kế, tức là quyết định về những gì mà chương trình sẽ phải hoàn thành; lập mã, tức là sử dụng một ngôn ngữ lập trình để biểu diễn logic của chương trình dưới dạng máy có thể đọc được, và nhập tài liệu nội bộ vào cho các lệnh đó; kiểm thử và sửa chữa, trong đó tìm hiểu và hiệu chỉnh các trục trặc của chương trình; và lập sưu liệu, tức là thành lập bản hướng dẫn sử dụng đối với programming đó.

  A-programming language (APL)
  ngôn ngữ lập trình A
  AAD Programming Support System (APSE)
  Hệ thống trợ giúp lập trình AAD
  absolute programming
  sự lập trình tuyệt đối
  Ada programming support environment (APSE)
  môi trường hỗ trợ lập trình Ada
  Advanced SCSI Programming Interface (ASPI)
  Giao diện lập trình SCSI tiên tiến
  AI programming language
  ngôn ngữ lập trình trong TTNT
  API (applicationprogramming interface)
  giao diện lập trình ứng dụng
  APL (AProgramming Language)
  Ngôn ngữ lập trình APL
  APL-A Programming Language
  ngôn ngữ lập trình A
  application programming interface (API)
  giao diện lập trình ứng dụng
  application programming language
  ngôn ngữ lập trình ứng dụng
  APSE (Adaprogramming support environment)
  môi trường hỗ trợ lập trình Ada
  ASPI (AdvancedSCSI Programming Interface)
  giao diện lập trình ASPI
  automatic programming
  lập trình tự động
  automatic programming
  sự lập trình tự động
  Basic Combined Programming Language (PCBL)
  ngôn ngữ lập trình kết hợp cơ bản
  Basic Computer Programming Language (PCBL)
  ngôn ngữ lập trình máy tính cơ bản
  basic programming
  lập trình cơ sở
  basic programming support
  hỗ trợ lập trình cơ bản
  calendar application Programming Interface (CAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng lịch
  CAPI (calendarApplication Programming Interface)
  giao diện lập trình ứng dụng lịch
  CAPI (cryptographicApplication Programming Interface)
  giao diện lập trình ứng dụng mã hóa
  CCP (certificatein Computer Programming)
  chứng chỉ lập trình máy tính
  CELP (ComputationallyExtended Logic Programming)
  sự lập trình lôgic mở rộng tính toán
  Certificate in Computer Programming (CCP)
  chứng chỉ lập trình máy tính
  CFP (constraintfunctional programming)
  sự lập trình chức năng ràng buộc
  Co-ordinate Geometry (ProgrammingLanguage) (COGO)
  Hình học tọa độ (Ngôn ngữ lập trình)
  code programming
  lập trình mã
  combined programming language (CPL)
  ngôn ngữ lập trình kết hợp
  command programming language
  ngôn ngữ lập trình lệnh
  Common Programming Interface
  giao diện lập trình chung
  Common Programming Interface for communication (CPIC)
  giao diện lập trình chung cho truyền thông
  Common Programming Interface [IBM] (CPI)
  Giao diện lập trình chung [IBM]
  Computationally Extended Logic Programming (CELP)
  sự lập trình logic mở rộng tính toán
  computer part programming
  lập trình máy tính
  computer programming
  lập trình máy tính
  computer programming
  sự lập trình máy tính
  concurrent programming
  lập trình tương tranh
  configuration programming
  sự lập trình cấu hình
  constraint functional programming (CFP)
  sự lập trình chức năng ràng buộc
  conventional programming
  lập trình quy ước
  conversational programming system
  hệ thống lập trình hội thoại
  convex programming
  sự lập trình lồi
  CPIC (CommonProgramming Interface for communications)
  giao diện lập trình chung cho truyền thông
  CPL (combinedprogramming language)
  ngôn ngữ lập trình kết hợp
  CPS (conversationalprogramming system)
  hệ thống lập trình hội thoại
  cryptographic application programming interface (CAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng mã hóa
  Data Programming Language (DPL)
  ngôn ngữ lập trình dữ liệu
  delay programming
  lập trình trễ
  delay programming
  sự lập trình trễ
  Developers Application Programming Interface Extensions (DAPIE)
  mở rộng giao diện lập trình ứng dụng của nhà phát triển
  disk programming system
  hệ lập trình đĩa
  DLP (distributedlogic programming)
  sự lập trình logic phân tán
  DPCX/3790 programming statement
  câu lệnh lập trình DPCX/3790
  dynamic programming
  sự lập trình động
  elegant programming
  lập trình elegant
  elegant programming
  lập trình khéo léo
  Emulator High Level Language Application Programming Interface (EHLLAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng ngôn ngữ bậc cao của bộ mô phỏng
  EPL (experimentalprogramming language)
  ngôn ngữ lập trình thực nghiệm
  European Conference on Object Oriented Programming (ECOOP)
  Hội nghị châu Âu về lập trình theo hướng đối tượng
  event-driven programming
  lập trình theo sự kiện
  evolutionary programming
  sự lập trình tiến hóa
  evolutionary programming
  sự lập trình tiến triển
  experimental programming language
  ngôn ngữ lập trình thực nghiệm
  explicit programming
  lập trình chi tiết
  Extended Messaging Application Programming Interface (EMAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng nhắn tin mở rộng
  Extended Messaging Services Application Programming Interface (EMSAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng các dịch vụ nhắn tin mở rộng
  Extensive Application Programming Interface (XAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng mở rộng
  filed programming
  lập trình trường
  forced programming
  sự lập trình cưỡng bức
  FP (functionalprogramming)
  sự lập trình chức năng
  functional parallel programming (FP2)
  sự lập trình chức năng song song
  functional parallel programming (FP2)
  sự lập trình hàm song song
  functional programming
  lập trình hàm
  functional programming (FP)
  sự lập trình chức năng
  functional programming (FP)
  sự lập trình hàm
  functional programming language
  ngôn ngữ lập trình chức năng
  Functional Programming languages and Computer Architecture (FPCA)
  các ngôn ngữ lập trình chức năng và kiến trúc máy tính
  Gateway Application Programming Interface (GAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng cổng
  generic programming
  sự lập trình chung
  GPS (graphicprogramming service)
  các dịch vụ lập trình đồ họa
  graphic programming service
  dịch vụ lập trình đồ họa
  graphic programming service (GPS)
  các dịch vụ lập trình đồ họa
  graphic programming system
  hệ lập trình đồ họa
  Graphics Programming Interface (GPI)
  giao diện lập trình đồ họa
  groups algorithms and programming (GAP)
  thuật toán và lập trình nhóm
  hierarchical programming
  lập trình phân cấp
  high-level (programming) language
  ngôn ngữ lập trình bậc cao
  high-level programming language
  ngôn ngữ lập trình mức cao
  inference programming
  sự lập trình suy luận
  integer programming
  lập trình số nguyên
  Integrated Database Application Programming Interface (IDAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu liên kết
  interactive programming
  sự lập trình tương tác
  intermediate programming language
  ngôn ngữ lập trình trung gian
  International Conference on Logic Programming (ICLP)
  hội nghị quốc tế về lập trình logic
  International Logic Programming Symposium (ILPS)
  hội nghị chuyên đề quốc tế về lập trình logic
  Internet Application Programming Interface (IAPI)
  Giao diện lập trình ứng dụng Internet
  Internet server application programming interface (ISAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng máy chủ Internet
  interpretive programming
  sự lập trình diễn dịch
  ISAPI (Internetserver application programming interface)
  giao diện lập trình ứng dụng máy chủ Internet
  Java Telephony Application Programming Interface (JTAPI)
  Giao diện lập trình ứng dụng điện thoại Java
  Kernel Programming Interface (KPI)
  Giao diện lập trình Kernel
  linear programming
  lập trình tuyến tính
  linear programming
  sự lập trình tuyến tính
  Linear Programming (LP)
  lập trình tuyến tính
  linear programming (LP)
  sự lập trình tuyến tính
  LISP (list-programming language)
  ngôn ngữ lập trình danh sách
  List Programming (LISP)
  lập trình danh mục
  LIST Programming language (LISP)
  ngôn ngữ lập trình danh mục
  list-programming language (LISP)
  ngôn ngữ lập trình danh sách
  local linear programming
  lập trình tuyến tính cục bộ
  logic programming
  lập trình lôgic
  logic programming
  sự lập trình logic
  Logic Programming and Automated Reasoning (LP)
  lập trình lôgic và suy luận tự động
  logic programming language
  ngôn ngữ lập trình lôgic
  Lotus Programming Language (LPL)
  Ngôn ngữ lập trình Lotus
  low-level (programming) language
  ngôn ngữ (lập trình) bậc thấp
  low-level programming language
  ngôn ngữ lập trình cấp thấp
  LP (LinearProgramming)
  sự lập trình tuyến tính
  machine language programming
  lập trình ngôn ngữ máy
  macro programming
  lập trình macro
  mail application programming interface
  giao diện lập trình ứng dụng thư
  maintenance programming
  sự lập trình bảo trì
  MAP (mathematicalanalysis without programming)
  phân tích toán học không lập trình
  mathematical analysis without programming (MAP)
  phân tích toán học không lập trình
  mathematical programming
  lập trình toán
  mathematical programming
  sự lập trình toán học
  mathematical programming system extended (MPSX)
  hệ thống lập trình toán học mở rộng
  modular programming
  lập trình mođun
  modular programming
  lập trình theo mô đun
  modular programming
  sự lập trình modun
  motion sequence programming
  lập trình chuỗi hoạt động
  MPS (MathematicalProgramming System)
  Hệ Thống Lập Trình Toán Học
  MPSX (mathematicalprogramming system extended)
  hệ thống lập trình toán học mở rộng
  Multi-channel video programming DisTributor (MVPD)
  bộ phân bố lập trình video đa kênh
  multi-programming executive
  thực hiện đa lập trình
  Multi-User Multi-programming system (MUMPS)
  hệ thống lập trình nhiều lớp người sử dụng
  Multilingual Application Programming Interface (MLAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng đa ngữ
  multiple programming
  sự đa lập trình
  Netscape Server Application Programming Interface (NSAPI)
  giao diện lập trình cho Netscape Server
  non-linear programming
  lập trình phi tuyến
  non-numeric programming
  sự lập trình không số
  non-numeric programming
  sư lập trình phi số
  nonlinear programming
  sự lập trình phi tuyến
  NSAPI (NetscapeServer Application Programming Interface)
  giao diện lập trình cho Netscape Server
  object oriented programming
  lập trình hướng đối tượng
  Object Oriented Programming (OOP)
  lập trình định hướng đối tượng
  object-oriented programming (OOP)
  sự lập trình hướng đối tượng
  Object-Oriented Programming Language (OOPL)
  ngôn ngữ lập trình định hướng đối tượng
  object-oriented programming page
  trang lập trình hướng đối tượng
  object-oriented programming system
  hệ lập trình hướng đối tượng
  object-oriented programming system (OOPS)
  hệ thống lập trình hướng đối tượng
  online programming system
  hệ thống lập trình trực tuyến
  OOP (object-oriented programming)
  sự lập trình hướng đối tượng
  OOPL (object-oriented programming language)
  ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
  OOPS (object-oriented programming system)
  hệ thống lập trình hướng đối tượng
  optimal programming
  lập trình tối ưu
  optimum programming
  sự lập trình tối ưu
  Over-the- Air Programming Teleservice
  dịch vụ lập trình từ xa qua vô tuyến
  parallel programming
  sự lập trình song song
  parametric programming
  lập trình tham số
  parametric programming
  sự lập trình tham số
  part programming
  lập trình một phần
  partitioned emulation programming extension
  sự lập trình mô phỏng phân chia
  PEP (partitionedemulation programming)
  sự lập trình mô phỏng phân chia
  personal programming
  lập trình cá thể
  PL/I (programminglanguage One)
  ngôn ngữ lập trình 1
  Principles and Practice Of Parallel Programming (PPOPP)
  các nguyên tắc và thực tế của lập trình song song
  Principles Of Programming Languages (POPL)
  nguyên tắc của các ngôn ngữ lập trình
  procedural programming
  sự lập trình thủ tục
  procedural programming techniques
  kỹ thuật lập trình thủ tục
  professional programming
  sự lập trình chuyên nghiệp
  programming aid
  sự trợ giúp lập trình
  Programming Assemblies Language (PAL)
  hợp ngữ lập trình
  programming change
  sự thay đổi lập trình
  programming change log
  nhật ký thay đổi lập trình
  programming environment
  môi trường lập trình
  programming error
  lỗi lập trình
  programming flowchart
  lưu đồ lập trình
  programming in logic
  lập trình theo ngôn ngữ PROLOG
  Programming in Logic (programminglanguage) (PROLOG)
  lập trình bằng ngôn ngữ lôgic (ngôn ngữ lập trình)
  programming in logic (Prolog)
  ngôn ngữ lập trình
  programming instruction
  lệnh lập trình
  programming keywords
  các từ khóa lập trình
  programming language
  ngôn ngữ lập trình
  Programming Language (version) 1 (PL/1)
  ngôn ngữ lập trình (phiên bản) 1
  Programming Language Design and Implementation (PLDI)
  thiết kế và cài đặt ngôn ngữ lập trình
  Programming Language for Microcomputers (PL/M)
  ngôn ngữ lập trình dùng cho các máy vi tính
  programming language one
  ngôn ngữ lập trình
  programming logic
  luận lý lập trình
  programming Manager
  người quản lý lập trình
  programming module
  môdule lập trình
  programming panel
  bảng lập trình
  programming reference
  sự tham chiếu lập trình
  programming staff
  ban lập trình
  programming staff
  nhóm lập trình
  programming standards
  các chuẩn lập trình
  programming standards
  tiêu chuẩn lập trình
  programming statement
  câu lệnh lập trình
  Programming Support Environment (PSE)
  môi trường hỗ trợ lập trình
  programming system
  hệ thống lập trình
  programming technical
  kỹ thuật lập trình
  programming tools
  công cụ lập trình
  Programming with Graph Rewriting Systems (PROGRES)
  lập trình bằng các hệ thống ghi lại đồ họa
  quadratic programming
  sự lập trình bậc hai
  Real - Time Application Programming Interface (RTAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng thời gian thực
  Remote Access Service Application Programming Interface (RASAPI)
  Giao diện lập trình ứng dụng dịch vụ truy nhập từ xa [Microsoft]
  remote programming
  sự lập trình từ xa
  Resident Programming Language (RPL)
  ngôn ngữ lập trình lưu trú
  robot programming
  lập trình rô bốt
  SAPL (schedulingapplication programming interface)
  giao diện lập trình ứng dụng lập biểu
  scheduling application programming interface (SAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng lập biểu
  SCP (systemcontrol programming)
  sự lặp trình điều khiển hệ thống
  self-programming
  sự tự lập trình
  serial programming
  sự lập trình nối tiếp
  serial programming
  sự lập trình tuần tự
  Simple Communications Programming Environment (SCOPE)
  môi trường lập trình truyền thông đơn giản
  small programming enhancement (SPE)
  sự cải tiến lập trình nhỏ
  small programming enhancement (SPE)
  sự nâng cao lập trình nhỏ
  SP (structuredprogramming)
  sự lập trình cấu trúc
  SPE (smallprogramming enhancement)
  sự cải tiến lập trình nhỏ
  SPE (smallprogramming enhancement)
  sự nâng cao lập trình nhỏ
  SPF (structuredprogramming facility)
  công cụ lập trình có cấu trúc
  Structural design Language (ProgrammingLanguage) (STRUDL)
  Ngôn ngữ thiết kế theo cấu trúc (Ngôn ngữ lập trình)
  structured programming
  lập trình có cấu trúc
  structured programming
  lập trình theo cấu trúc
  structured programming facility (SPF)
  công cụ lập trình có cấu trúc
  symbolic programming
  sự lập trình ký hiệu
  system control programming
  lập trình điều khiển hệ thống
  system control programming (SCP)
  sự lập trình điều khiển hệ thống
  system programming
  lập trình hệ thống
  system programming
  sự lập trình hệ thống
  System Programming Code (SPC)
  mã lập trình hệ thống
  System Programming Language (HP) (SPL)
  Ngôn ngữ lập trình hệ thống [HP]
  systems programming
  sự lập trình hệ thống
  TAPL (TelephonyApplication Programming Interface)
  giao diện lập trình ứng dụng điện thoại
  team programming
  lập trình theo nhóm
  Telephony Application Programming Interface (TAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng điện thoại
  top-down programming
  lập trình trên xuống
  top-down programming
  sự lập trình trên xuống
  universal programming
  lập trình vạn năng
  visual programming
  lập trình trực quan
  visual programming
  sự lập trình trực quan
  visual programming environment
  môi trường lập trình trực quan
  visual programming language (VPL)
  ngôn ngữ lập trình trực quan
  VPL (visualprogramming language)
  ngôn ngữ lập trình trực quan
  quy hoạch
  concave programming
  quy hoạch lõm
  convex programming
  quy hoạch lồi
  discrete programming
  quy hoạch rời rạc
  dynamic (al) programming
  quy hoạch động
  dynamic programming
  quy hoạch động
  dynamical programming
  quy hoạch động
  geometric programming
  quy hoạch hình học
  integer programming
  quy hoạch nguyên
  linear programming
  quy hoạch tuyến tính
  linear programming
  sự quy hoạch theo tuyến
  linear programming
  sự quy hoạch tuyến tính
  linear programming problem
  bài toán quy hoạch tuyến tính
  mathematical programming
  quy hoạch toán học
  nonlinear programming
  quy hoạch phi tuyến
  nonlinear programming
  quy hoạch phi tuyến tính
  solution of a linear programming problem
  nghiệm của bài toán quy hoạch tuyến tính
  stochastic programming
  quy hoạch ngẫu nhiên
  theory of dynamic programming
  lý thuyết quy hoạch động
  sự lập chương trình
  block programming
  sự lập chương trình khối
  convex programming
  sự lập chương trình lồi
  heuristic programming
  sự lập chương trình ơristic
  programming of construction
  sự lập (chương trình kế hoạch) xây dựng
  sự lập kế hoạch
  sự lập trình
  absolute programming
  sự lập trình tuyệt đối
  automatic programming
  sự lập trình tự động
  CELP (ComputationallyExtended Logic Programming)
  sự lập trình lôgic mở rộng tính toán
  CFP (constraintfunctional programming)
  sự lập trình chức năng ràng buộc
  Computationally Extended Logic Programming (CELP)
  sự lập trình logic mở rộng tính toán
  computer programming
  sự lập trình máy tính
  configuration programming
  sự lập trình cấu hình
  constraint functional programming (CFP)
  sự lập trình chức năng ràng buộc
  convex programming
  sự lập trình lồi
  delay programming
  sự lập trình trễ
  DLP (distributedlogic programming)
  sự lập trình logic phân tán
  dynamic programming
  sự lập trình động
  evolutionary programming
  sự lập trình tiến hóa
  evolutionary programming
  sự lập trình tiến triển
  forced programming
  sự lập trình cưỡng bức
  FP (functionalprogramming)
  sự lập trình chức năng
  functional parallel programming (FP2)
  sự lập trình chức năng song song
  functional parallel programming (FP2)
  sự lập trình hàm song song
  functional programming (FP)
  sự lập trình chức năng
  functional programming (FP)
  sự lập trình hàm
  generic programming
  sự lập trình chung
  inference programming
  sự lập trình suy luận
  interactive programming
  sự lập trình tương tác
  interpretive programming
  sự lập trình diễn dịch
  linear programming
  sự lập trình tuyến tính
  linear programming (LP)
  sự lập trình tuyến tính
  logic programming
  sự lập trình logic
  LP (LinearProgramming)
  sự lập trình tuyến tính
  maintenance programming
  sự lập trình bảo trì
  mathematical programming
  sự lập trình toán học
  modular programming
  sự lập trình modun
  non-numeric programming
  sự lập trình không số
  non-numeric programming
  sư lập trình phi số
  nonlinear programming
  sự lập trình phi tuyến
  object-oriented programming (OOP)
  sự lập trình hướng đối tượng
  OOP (object-oriented programming)
  sự lập trình hướng đối tượng
  optimum programming
  sự lập trình tối ưu
  parallel programming
  sự lập trình song song
  parametric programming
  sự lập trình tham số
  partitioned emulation programming extension
  sự lập trình mô phỏng phân chia
  PEP (partitionedemulation programming)
  sự lập trình mô phỏng phân chia
  procedural programming
  sự lập trình thủ tục
  professional programming
  sự lập trình chuyên nghiệp
  quadratic programming
  sự lập trình bậc hai
  remote programming
  sự lập trình từ xa
  SCP (systemcontrol programming)
  sự lặp trình điều khiển hệ thống
  serial programming
  sự lập trình nối tiếp
  serial programming
  sự lập trình tuần tự
  SP (structuredprogramming)
  sự lập trình cấu trúc
  symbolic programming
  sự lập trình ký hiệu
  system control programming (SCP)
  sự lập trình điều khiển hệ thống
  system programming
  sự lập trình hệ thống
  systems programming
  sự lập trình hệ thống
  top-down programming
  sự lập trình trên xuống
  visual programming
  sự lập trình trực quan
  sự quy hoạch
  linear programming
  sự quy hoạch theo tuyến
  linear programming
  sự quy hoạch tuyến tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X