• Xây dựng

  khẩu độ treo

  Giải thích EN: A span supported by two cantilevers or a cantilever and a column pier; used mainly in bridges and some roofs. Giải thích VN: Khẩu độ được chống bởi hai mút chìa đỡ hay một mút chìa đỡ và một cột trụ; chủ yếu được dùng trong xây dựng cầu và một số loại mái nhà.

  nhịp hẫng
  suspended-span beam
  dầm nhịp hẫng
  nhịp treo

  Kỹ thuật chung

  nhịp cầu treo
  nhịp công xôn
  nhịp đeo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X