• /spæn/

  Thông dụng

  Thời quá khứ (từ cổ,nghĩa cổ) của .spin

  Danh từ

  Gang tay (khoảng 23 cm tức 9 insơ)
  Chiều dài (từ đầu này đến đầu kia)
  span of a bridge
  chiều dài của một cái cầu
  the whole span of Roman history
  toàn bộ lịch sử La mã
  Nhịp cầu
  a bridge of four spans
  cầu bốn nhịp
  Khoảng thời gian qua đó cái gì kéo dài hoặc mở rộng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc
  the span of life
  quãng đời
  a short span of time
  quãng thời gian ngắn
  over a span of six years
  qua khoảng thời gian sáu năm
  Nhà ươm cây (có) hai mái
  Cặp (bò, ngựa, lừa...)
  Khẩu độ (khoảng cách hoặc phần giữa hai trụ của một vòng cung hoặc cầu)
  (hàng không) sải cánh máy bay
  (hàng hải) nút thòng lọng

  Ngoại động từ

  Mở rộng ra, kéo dài qua
  his knowledge spans many different areas
  kiến thức của anh ấy bao trùm nhiều lãnh vực khác nhau
  Trải qua, bắc qua; bắc cầu (qua sông)
  Nối (từ giai đoạn này sang giai đoạn khác) (trí nhớ...)
  his life spans nearly the whole century
  ông ấy sống gần một thế kỷ
  Đo sải, đo bằng gang tay
  (hàng hải) buộc (cột buồm...) bằng dây chão

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Nhịp (giàn, cầu), khẩu độ, tầm với (cần cẩu),sải cánh máy bay

  Cơ khí & công trình

  căng dây
  dây cung (toán)
  độ nở (chìa vặn)
  bắc qua

  Giao thông & vận tải

  sải cánh

  Toán & tin

  vùng

  Giải thích VN: Trong chương trình bảng tính, đây là một ô hoặc một nhóm dạng hình chữ nhật của các ô liền nhau. Tất cả các chương trình bảng tính đều cho phép bạn xác định các dải ô. Một dải có thể chỉ có một ô hoặc hàng ngàn ô, với điều kiện, dải đó phải có dạng hình chữ nhật và phải bao gồm các ô liên tục. Các dải giá trị gồm các ô đơn, một phần của cột, một phần của hàng và một khối chiếm vài cột và vài hàng. Các dải cũng cho phép bạn thực hiện các tác vụ, như định qui cách cho một nhóm ô chẳng hạn. Ví dụ bạn có thể định qui cách cho một cột các cố theo qui cách tiền tệ, mặc dù các ô còn lại trong bảng tính đều theo qui cách chung. Bạn còn có thể sử dụng biểu thức dải trong các lệnh và các công thức.

  Vật lý

  khoảng (mặt mang)

  Xây dựng

  khoảng cách giữa cột
  sải nhịp

  Đo lường & điều khiển

  gang tay

  Điện lạnh

  tắm

  Điện truyền tải

  khoảng cách 2 trụ

  Giải thích EN-VN: Span is the horizontal distance between two towers - Là khoảng cách ngang giữa 2 trụ điện.

  ruling span
  khoảng cách trụ đồng nhất

  Giải thích EN-VN: The Ruling Span is defined as the assumed uniform span that most closely resembles the variety of spans that are in any particula section of the line - Là khoảng cách giả định đồng nhất có thể xem tương đương với các khoảng cách trụ khác nhau tại bất cứ đoạn nào của đường dây.

  Kỹ thuật chung

  băng

  Giải thích VN: Trong chương trình bảng tính, đây là một ô hoặc một nhóm dạng hình chữ nhật của các ô liền nhau. Tất cả các chương trình bảng tính đều cho phép bạn xác định các dải ô. Một dải có thể chỉ có một ô hoặc hàng ngàn ô, với điều kiện, dải đó phải có dạng hình chữ nhật và phải bao gồm các ô liên tục. Các dải giá trị gồm các ô đơn, một phần của cột, một phần của hàng và một khối chiếm vài cột và vài hàng. Các dải cũng cho phép bạn thực hiện các tác vụ, như định qui cách cho một nhóm ô chẳng hạn. Ví dụ bạn có thể định qui cách cho một cột các cố theo qui cách tiền tệ, mặc dù các ô còn lại trong bảng tính đều theo qui cách chung. Bạn còn có thể sử dụng biểu thức dải trong các lệnh và các công thức.

  equal span
  nhịp bằng nhau
  bề rộng
  biên độ
  error span
  biên độ sai số
  bước cột
  kết cấu nhịp
  box-section span
  kết cấu nhịp dạng hộp
  continuous span
  kết cấu nhịp liên tục
  deck span
  kết cấu nhịp hở
  girderless span
  kết cấu nhịp không dầm
  span layout
  sơ đồ kết cấu nhịp
  span pole
  tháp có kết cấu nhịp
  standard prefabricated span
  kết cấu nhip chế tạo (theo) tiêu chuẩn
  suspension span
  kết cấu nhịp treo
  throat span
  kết cấu nhịp có mái
  khẩu độ
  bridge span
  khẩu độ cầu
  cantilever span
  khẩu độ côngxon
  clear span
  khẩu độ trống
  clear span
  khẩu độ/nhịp thông thủy
  construction span
  khẩu độ xây dựng
  design span
  khẩu độ thiết kế
  double-span building
  nhà hai khảu độ
  large span building
  nhà có khẩu độ lớn
  large span roof
  mái khẩu độ lớn
  long-span steel framing
  khung thép tăng khẩu độ
  reduced span
  khẩu độ quy đổi
  shell span
  khẩu độ vỏ (mỏng)
  single-span building
  nhà một khẩu độ
  single-span frame work
  khung một khẩu độ
  single-span shell
  vỏ một khẩu độ
  span of arch
  khẩu độ vòm
  span of building
  khẩu độ nhà
  span of structure
  khẩu độ của công trình
  span of structure
  khẩu độ của kết cấu
  span of vault
  khẩu độ vòm
  span that is loaded
  khẩu độ được xếp tải
  suspended span
  khẩu độ treo
  two-span beam
  dầm hai khẩu độ
  two-span building
  nhà hai khẩu độ
  ultimate span
  khẩu độ giới hạn
  wide-span shell
  vỏ khẩu độ lớn
  khẩu độ cầu
  khoảng cách
  clear span
  khoảng cách trống (nhịp trống)
  error span
  khoảng cách sai số
  trash-discharge span
  khoảng cách thải rác
  khoảng vượt
  crane span
  khoảng vượt của cần trục
  overlap span
  khoảng vượt gối đầu
  river span
  khoảng vượt (sông)
  span length
  chiều dài khoảng vượt
  dải

  Giải thích VN: Trong chương trình bảng tính, đây là một ô hoặc một nhóm dạng hình chữ nhật của các ô liền nhau. Tất cả các chương trình bảng tính đều cho phép bạn xác định các dải ô. Một dải có thể chỉ có một ô hoặc hàng ngàn ô, với điều kiện, dải đó phải có dạng hình chữ nhật và phải bao gồm các ô liên tục. Các dải giá trị gồm các ô đơn, một phần của cột, một phần của hàng và một khối chiếm vài cột và vài hàng. Các dải cũng cho phép bạn thực hiện các tác vụ, như định qui cách cho một nhóm ô chẳng hạn. Ví dụ bạn có thể định qui cách cho một cột các cố theo qui cách tiền tệ, mặc dù các ô còn lại trong bảng tính đều theo qui cách chung. Bạn còn có thể sử dụng biểu thức dải trong các lệnh và các công thức.

  nhịp

  Giải thích EN: The distance between the supporting ends of a structure, such as a bridge or arch..

  Giải thích VN: Khoảng cách giữa các điểm đỡ của một kết cấu như cầu, vòm.

  anchor span
  nhịp neo
  approach span
  nhịp bờ
  approach span
  nhịp dẫn
  approach span
  nhịp dẫn vào cầu
  approach span
  nhịp gần bờ
  arch span
  nhịp vòm
  at mid-span
  ở giữa nhịp
  beam span
  nhịp đầm
  beam span
  nhịp rầm
  beams span
  nhịp dầm
  bending moment (atmid-span)
  mômen uốn giữ nhịp
  box-section span
  kết cấu nhịp dạng hộp
  bridge span
  nhịp cầu
  bridge span over flood
  nhịp cầu qua bãi ngập nước
  Bridge, Through truss span
  cầu nhịp dàn chạy dưới
  Bridge, Truss span
  cầu nhịp dàn
  cantilever span
  nhịp côngxon
  cantilever span
  nhịp hẫng
  cantilever span
  nhịp mút thừa
  center span
  nhịp giữa
  center span
  nhịp trung tâm
  central span
  nhịp trung gian
  channel span of bridge
  nhịp thông truyền của cầu
  clear span
  khẩu độ/nhịp thông thủy
  clear span
  khoảng cách trống (nhịp trống)
  clear span
  nhịp thông thủy
  clear span
  nhịp tĩnh không
  clearance of span
  chiều cao nhịp
  cloar span
  nhịp tĩnh không
  constant along the span
  không thay đổi dọc nhịp
  continuous span
  kết cấu nhịp liên tục
  continuous span
  nhịp cầu liên tục
  continuous span
  nhịp liên tục
  continuous-span bridge
  cầu (nhịp) liên tục
  cross section at mid span
  mặt cắt giữa nhịp
  deck span
  kết cấu nhịp hở
  deck span
  nhịp cầu đi trên
  deflection (atmid span)
  độ võng giữ nhịp
  deflection of mid span
  độ võng giữa nhịp
  design bridge span
  nhịp tính toán của cầu
  design span
  nhịp tính toán
  double two-span frame
  khung hai nhịp
  draw span
  nhịp cầu cát
  effective span
  nhịp có hiệu
  effective span
  nhịp tính toán
  end span
  nhịp cuối
  end span
  nhịp đầu
  equal span
  nhịp bằng nhau
  floor span
  nhịp sàn
  girderless span
  kết cấu nhịp không dầm
  hinged span
  nhịp có khớp
  hung-span beam
  dầm tĩnh định nhiều nhịp
  inner span
  nhịp phía trong
  interior span
  nhịp ở phía trong
  intermediate span
  nhịp trung gian
  internal span
  nhịp phía trong
  large span
  nhịp lớn
  large span arch dam
  đập vòm nhịp lớn
  large span floor with diagonal ribs
  sàn nhịp lớn có sườn chéo
  lift span
  nhịp nâng của cầu
  limiting span
  nhịp giới hạn
  load uniformly distributed over span
  tải trọng phân bố đều trên nhịp
  long span bridge
  cầu nhịp lớn
  long-span beam
  dầm có nhịp lớn
  long-span bridge
  cầu có nhịp lớn
  long-span truss
  giàn có nhịp lớn
  main bridge span
  nhịp thông thuyền
  main span
  nhịp chính
  major span
  nhịp chính lớn
  medium span bridge
  cầu có nhịp trung bình
  moment along shorter span
  mômen dọc theo nhịp ngắn của bản
  moment of span
  mômen nhịp
  movable span
  nhịp (cầu) di động
  movable span
  nhịp cầu cất
  movable span
  nhịp cầu đất
  multi - span girder
  dầm nhiều nhịp
  multi-span beam
  dầm nhiều nhịp
  multi-span building
  nhà nhiều nhịp
  multi-span structure
  kết cấu nhiều nhịp
  multiple span bridge
  cầu nhiều nhịp
  navigation span
  nhịp thông thuyền
  one-span beam
  dầm một nhịp
  one-span bridge
  cầu một nhịp
  one-span tow-hinged frame
  khung 2 khớp một nhịp
  pivot span
  nhịp cầu quay
  ratio of rise to span
  nhịp vòm
  ratio of rise to span
  tỉ số đường tên-nhịp vòm
  ribbed span
  cấu tạo nhịp có sườn
  rise of span
  độ vồng nhịp cầu
  rise to span ratio
  tỉ số mũi tên trên nhịp vòm
  rise-span ratio
  nhịp của vòm
  river bridge span
  nhịp trên dòng chảy của cầu
  roof span
  nhịp mái
  shore span
  nhịp biến
  shore span
  nhịp bờ
  short span bridge
  cầu nhịp ngắn
  short/long/medium span bridge
  cầu nhịp ngắn/dài/vừa
  side span
  nhịp biên
  simple span
  nhịp đơn
  simple span
  nhịp đơn giản
  simply supported span
  nhịp gối giản đơn
  simply-supported span
  nhịp đơn giản
  single span
  nhịp đơn
  single span
  một nhịp
  single-span beam
  khung một nhịp
  single-span frame
  khung một nhịp
  single-span precast beam
  dầm một nhịp đúc sẵn
  single-span slab
  bản (đan) một nhịp
  single-span truss
  giàn một nhịp
  skew span
  nhịp xiên
  slab span
  nhịp tấm
  small-span bridge
  cầu nhịp bé
  span end
  đầu nhịp
  span from axis to axis
  nhịp từ tim đến tim
  span hinge
  khớp (tại) nhịp
  span layout
  sơ đồ kết cấu nhịp
  span length
  sải nhịp
  span of arch
  nhịp vòm
  span of control
  nhịp điều khiển
  span of vault
  nhịp mái cong dạng vòm
  span of vault
  nhịp vòm
  span pole
  tháp có kết cấu nhịp
  span ratio
  tỷ số nhịp
  span structure
  nhịp cầu
  spew span
  nhịp xiên
  standard prefabricated span
  kết cấu nhip chế tạo (theo) tiêu chuẩn
  suspended span
  nhịp cầu treo
  suspended span
  nhịp công xôn
  suspended span
  nhịp đeo
  suspended span
  nhịp hẫng
  suspended span
  nhịp treo
  suspended-span beam
  dầm nhịp hẫng
  suspended-span beam
  nhịp công xôn
  suspension bridge anchor span
  nhịp neo cầu treo
  suspension span
  kết cấu nhịp treo
  theoretical span
  nhịp lý thuyết
  throat span
  kết cấu nhịp có mái
  tower span
  nhịp cột tháp
  truss span
  nhịp giàn
  truss span bridge
  cầu nhịp dàn
  two-span
  hai nhịp
  two-span beam
  dầm hai nhịp
  two-span bridge
  cầu 2 nhịp
  ultimate span
  nhịp giới hạn
  wide span arch
  vòm nhịp rộng
  nhịp (cầu)
  bridge span over flood
  nhịp cầu qua bãi ngập nước
  continuous span
  nhịp cầu liên tục
  deck span
  nhịp cầu đi trên
  draw span
  nhịp cầu cát
  movable span
  nhịp (cầu) di động
  movable span
  nhịp cầu cất
  movable span
  nhịp cầu đất
  pivot span
  nhịp cầu quay
  rise of span
  độ vồng nhịp cầu
  suspended span
  nhịp cầu treo
  nhịp cầu
  bridge span over flood
  nhịp cầu qua bãi ngập nước
  continuous span
  nhịp cầu liên tục
  deck span
  nhịp cầu đi trên
  draw span
  nhịp cầu cát
  movable span
  nhịp (cầu) di động
  movable span
  nhịp cầu cất
  movable span
  nhịp cầu đất
  pivot span
  nhịp cầu quay
  rise of span
  độ vồng nhịp cầu
  suspended span
  nhịp cầu treo
  gian
  bridge composed of simple span precast prestressed girder made continues prefabriques
  cầu liên tục được ghép từ các dầm giản đơn đúc sẵn
  central span
  nhịp trung gian
  intermediate span
  nhịp trung gian
  life span
  khoảng thời gian sống
  long-span truss
  giàn có nhịp lớn
  memory span
  khoảng thời gian nhớ
  simple span
  dầm gối giản đơn
  simple span
  nhịp đơn giản
  simply supported span
  nhịp gối giản đơn
  simply-supported span
  nhịp đơn giản
  single-span truss
  giàn một nhịp
  truss span
  nhịp giàn
  giãn
  bridge composed of simple span precast prestressed girder made continues prefabriques
  cầu liên tục được ghép từ các dầm giản đơn đúc sẵn
  central span
  nhịp trung gian
  intermediate span
  nhịp trung gian
  life span
  khoảng thời gian sống
  long-span truss
  giàn có nhịp lớn
  memory span
  khoảng thời gian nhớ
  simple span
  dầm gối giản đơn
  simple span
  nhịp đơn giản
  simply supported span
  nhịp gối giản đơn
  simply-supported span
  nhịp đơn giản
  single-span truss
  giàn một nhịp
  truss span
  nhịp giàn
  mảnh
  mảnh vỡ
  mảnh vụn
  miền

  Giải thích VN: Trong chương trình bảng tính, đây là một ô hoặc một nhóm dạng hình chữ nhật của các ô liền nhau. Tất cả các chương trình bảng tính đều cho phép bạn xác định các dải ô. Một dải có thể chỉ có một ô hoặc hàng ngàn ô, với điều kiện, dải đó phải có dạng hình chữ nhật và phải bao gồm các ô liên tục. Các dải giá trị gồm các ô đơn, một phần của cột, một phần của hàng và một khối chiếm vài cột và vài hàng. Các dải cũng cho phép bạn thực hiện các tác vụ, như định qui cách cho một nhóm ô chẳng hạn. Ví dụ bạn có thể định qui cách cho một cột các cố theo qui cách tiền tệ, mặc dù các ô còn lại trong bảng tính đều theo qui cách chung. Bạn còn có thể sử dụng biểu thức dải trong các lệnh và các công thức.

  quãng vượt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  extreme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X