• Thông dụng

  Danh từ

  Sự bảo hiểm (trên biển)

  Xây dựng

  sự bảo hiểm về biển

  Kinh tế

  bao tiêu
  bond underwriting
  sự bao tiêu trái phiếu
  competitive bid underwriting
  bao tiêu theo đấu giá
  competitive sale underwriting
  bao tiêu phát hành theo cạnh tranh (đấu thầu)
  eastern underwriting
  bao tiêu liên đới
  eastern underwriting
  bao tiêu theo kiểu miền đông
  negotiated sale underwriting
  bao tiêu phát hành theo thương lượng
  negotiated underwriting
  sự bao tiêu theo thương lượng
  stand-by underwriting
  bao tiêu dự khuyết
  stand-by underwriting
  sự bao tiêu toàn bộ cổ phiếu
  sub-underwriting
  bao tiêu lại
  underwriting agreement
  thỏa ước bao tiêu
  underwriting agreement
  thỏa thuận bao tiêu
  underwriting commission
  hoa hồng bao tiêu chứng khoán
  underwriting compensation
  tiền công bao tiêu
  underwriting contract
  hợp đồng bao tiêu chứng khoán
  underwriting fee
  hoa hồng bao tiêu chứng khoán
  underwriting fee
  hoa hồng bao tiêu chứng khoán (đối với công ty tín dụng)
  underwriting group
  nhóm bao tiêu
  underwriting manager
  nhà quản lý bao tiêu
  underwriting risk
  rủi ro bao tiêu
  underwriting syndicate
  tập đoàn bao tiêu
  underwriting syndicate
  tập đoàn bao tiêu chứng khoán
  Western underwriting
  Bao tiêu riêng Tây
  Western underwriting
  bao tiêu theo kiểu miền Tây
  nghề bảo hiểm
  việc bao tiêu phát hành chứng khoán
  việc, nghề bảo hiểm (đường biển)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X