• /ˈmænәdʒər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người quản lý; giám đốc
  Người chỉ đạo; ông bầu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  quản lý viên

  Kỹ thuật chung

  bộ quản lý
  Address Space Manager (ASM)
  bộ quản lý không gian địa chỉ
  Application Resource Manager (ARM)
  bộ quản lý tài nguyên ứng dụng
  auxiliary storage manager
  bộ quản lý bộ trữ phụ
  bracket state manager
  bộ quản lý trạng thái nhóm
  calendar manager
  bộ quản lý lịch
  channel manager
  bộ quản lý kênh
  Code Fragment Manager [Macintosh] (CFM)
  bộ quản lý bản mã [macintosh]
  communication manager
  bộ quản lý truyền thông
  Communication Session Manager (CSM)
  bộ quản lý phiên truyền thông
  communications manager
  bộ quản lý truyền thông
  composite manager
  bộ quản lý hỗn hợp
  composite manager
  bộ quản lý tổng hợp
  computer manager
  bộ quản lý máy tính
  configuration manager
  bộ quản lý cấu hình
  connection point manager
  bộ quản lý điểm kết nối
  cp manager (connectionpoint manager)
  bộ quản lý điểm kết nối
  ELM (errorlog manager)
  bộ quản lý nhật ký lỗi
  EMM (ExpandedMemory Manager)
  bộ quản lý bộ nhớ mở rộng
  ERM (errorrecovery manager)
  bộ quản lý hồi phục lỗi
  error log manager
  bộ quản lý nhật ký lỗi
  error log manager (ELM)
  bộ quản lý nhật ký lỗi
  error recovery manager (ERM)
  bộ quản lý phục hồi lỗi
  event manager
  bộ quản lý biến cố
  file manager
  bộ quản lý tệp
  finance I/O manager (FIOM)
  bộ quản lý nhập/xuất tài chính
  FIOM (financeI/O manager)
  bộ quản lý nhập/xuất tài chính
  GEM (graphicsenvironment manager)
  bộ quản lý môi trường đồ họa
  Graphics Data Display Manager (GDDM)
  bộ quản lý hiển thị dữ liệu đồ họa
  graphics Environment Manager (GEM)
  bộ quản lý môi trường đồ họa
  LAN Manager for UNIX (LM/X)
  Bộ quản lý LAN cho môi trường UNIX
  logical volume manager
  bộ quản lý khối logic
  Mailing List Manager (Internet) (LML)
  Bộ quản lý danh mục gửi thư (Internet)
  manager class
  lớp của bộ quản lý
  Mass Memory Unit manager (MUM)
  bộ quản lý khối nhớ lớn
  Microsoft Office Manager (Microsoft) (MOM)
  Bộ quản lý văn phòng của Microsoft
  Motif Window Manager (MWM)
  bộ quản lý cửa sổ chủ đề
  Multi Media Presentation Manager (MMPM)
  bộ quản lý trình diễn đa phương tiện
  Netscape Server Manager (Netscape) (NSM)
  Bộ quản lý Server Netscape (Netscape)
  Network Logical Data Manager (NLDM)
  bộ quản lý dữ liệu logic mạng
  network manager
  bộ quản lý mạng
  Network Node Manager (NNM)
  bộ quản lý nút mạng
  Object Data Manager (IBM(ODM)
  Bộ quản lý dữ liệu đối tượng (IBM)
  overlay manager
  bộ quản lý phủ
  PIM (Personalinformation manager)
  bộ quản lý thông tin cá nhân
  presentation manager
  bộ quản lý trình diễn
  Print Manager
  bộ quản lý in
  program Manager
  bộ quản lý chương trình
  remote print manager
  bộ quản lý in từ xa
  resource manager
  bộ quản lý nguồn
  resource object data manager
  bộ quản lý dữ liệu nguồn
  resource status manager
  bộ quản lý trạng thái nguồn
  RODM (resouringobject data manager)
  bộ quản lý dữ liệu đối tượng nguồn
  Session Control Manager (SCM)
  bộ quản lý điều khiển phiên
  session manager
  bộ quản lý phiên
  single lock manager
  bộ quản lý khóa đơn
  sync point manager (SPM)
  bộ quản lý điểm đồng bộ
  System Resource manager (SRM)
  bộ quản lý tài nguyên hệ thống
  Topology Database Manager (TDM)
  bộ quản lý cơ sở dữ liệu theo cấu trúc tôpô
  view manager
  bộ quản lý cảnh nhìn
  X Display Manager Control Protocol (XDMCP)
  Giao thức điều khiển bộ quản lý hiển thị X (giao thức sử dụng để truyền thông giữa các đầu cuối X và các trạm làm việc chạy UNIX)
  người điều hành
  network manager
  người điều hành mạng
  người quản lý
  business manager
  người quản lý kinh doanh
  cable manager
  người quản lý cáp
  calendar manager
  người quản lý lịch
  construction manager
  người quản lý thi công
  construction manager
  người quản lý xây dựng
  network manager
  người quản lý mạng
  programming Manager
  người quản lý lập trình
  space manager
  người quản lý không gian (lưu trữ)
  studio manager
  người quản lý stuđiô
  tape library manager
  người quản lý thư viện băng
  window manager
  người quản lý cửa sổ
  nhà cung cấp
  giám đốc
  construction manager
  giám đốc công trường
  general manager
  tổng giám đốc
  project manager
  giám đốc thiết kế
  sales manager
  giám đốc kinh doanh
  works manager
  giám đốc nhà máy
  quản đốc
  quản lý
  Address Space Manager (ASM)
  bộ quản lý không gian địa chỉ
  address space manager (ASM)
  chương trình quản lý vùng địa chỉ
  adobe type manager (ATM)
  quản lý viên ấn mẫu gạch sống
  Application Resource Manager (ARM)
  bộ quản lý tài nguyên ứng dụng
  ASM (addressspace manager)
  chương trình quản lý vùng địa chỉ
  ASM (auxiliarystorage manager)
  chương trình quản lý bộ nhớ phụ
  auxiliary storage manager
  bộ quản lý bộ trữ phụ
  batch manager
  chương trình quản lý bó
  bracket state manager
  bộ quản lý trạng thái nhóm
  business manager
  người quản lý kinh doanh
  cable manager
  người quản lý cáp
  calendar manager
  bộ quản lý lịch
  calendar manager
  người quản lý lịch
  CDRM (crossdomain resource manager)
  chương trình quản lý tài nguyên đa miền
  channel manager
  bộ quản lý kênh
  Code Fragment Manager [Macintosh] (CFM)
  bộ quản lý bản mã [macintosh]
  communication manager
  bộ quản lý truyền thông
  Communication Session Manager (CSM)
  bộ quản lý phiên truyền thông
  communications manager
  bộ quản lý truyền thông
  Communications Resource Manager (CMR)
  nhà quản lý tài nguyên truyền thông
  composite manager
  bộ quản lý hỗn hợp
  composite manager
  bộ quản lý tổng hợp
  CompuServe Information Manager (CIM)
  Phân tử quản lý thông tin CompuServe
  computer manager
  bộ quản lý máy tính
  configuration manager
  bộ quản lý cấu hình
  Connection Manager (CM)
  phân tử quản lý kết nối
  connection point manager
  bộ quản lý điểm kết nối
  Connection Point ManaGer (CPMGR)
  thiết bị quản lý điểm kết nối
  construction manager
  người quản lý thi công
  construction manager
  người quản lý xây dựng
  Control Centre Operations Manager (CCOM)
  phần tử quản lý các hoạt động của trung tâm điều khiển
  cp manager (connectionpoint manager)
  bộ quản lý điểm kết nối
  Data Access Management/Manager (DAM)
  quản lý thiết bị quản lý truy nhập dữ liệu
  Data Facility Hierarchical Storage Manager (DFHSM)
  phần tử quản lý bộ nhớ phân cấp thiết bị dữ liệu
  Desktop Information Manager (DIM)
  hệ thống quản lý thông tin văn phòng
  ELM (errorlog manager)
  bộ quản lý nhật ký lỗi
  EMM (ExpandedMemory Manager)
  bộ quản lý bộ nhớ mở rộng
  entity manager
  trình quản lý thực thể
  ERM (errorrecovery manager)
  bộ quản lý hồi phục lỗi
  ERM (errorrecovery manager)
  chương trình quản lý khôi phục lỗi
  error log manager
  bộ quản lý nhật ký lỗi
  error log manager (ELM)
  bộ quản lý nhật ký lỗi
  error recovery manager (ERM)
  bộ quản lý phục hồi lỗi
  event manager
  bộ quản lý biến cố
  Executive Card Manager (ECM)
  thiết bị quản lý thẻ thực hành
  Extended Memory Manager (XMM)
  khối quản lý bộ nhớ mở rộng
  external manager
  chương trình quản lý ngoài
  file manager
  bộ quản lý tệp
  file manager
  trình quản lý tệp tin
  finance I/O manager (FIOM)
  bộ quản lý nhập/xuất tài chính
  finance I/O manager (FIOM)
  chương trình quản lý nhập/xuất tài chính
  FIOM (financeI/O manager)
  bộ quản lý nhập/xuất tài chính
  FIOM (financeI/O manager)
  chương trình quản lý nhập/xuất tài chính
  GEM (graphicsenvironment manager)
  bộ quản lý môi trường đồ họa
  Graphics Data Display Manager (GDDM)
  bộ quản lý hiển thị dữ liệu đồ họa
  graphics Environment Manager (GEM)
  bộ quản lý môi trường đồ họa
  Graphics Environment Manager (GEM)
  nhà quản lý môi trường đồ họa
  Heterogeneous LAN Manager (HLM)
  Phần tử quản lý mạng LAN không đồng nhất
  input manager
  chương trình quản lý nhập
  LAN Manager for UNIX (LM/X)
  Bộ quản lý LAN cho môi trường UNIX
  LAN Network Management/Manager (IBM) (LNM)
  Quản lý mạng/gói quản lý mạng của LAN
  logical volume manager
  bộ quản lý khối logic
  logical volume manager
  chương trình quản lý khối lôgic
  Mailing List Manager (Internet) (LML)
  Bộ quản lý danh mục gửi thư (Internet)
  manager class
  lớp của bộ quản lý
  manager role
  vai trò quản lý
  manager station
  trạm quản lý thi hành
  Manager-to-Manager (M2M)
  từ quản lý tới quản lý
  manager/secretary station
  trạm quản lý/ thư ký
  Mass Memory Unit manager (MUM)
  bộ quản lý khối nhớ lớn
  memory manager
  sự quản lý bộ nhớ
  Microsoft Office Manager (Microsoft) (MOM)
  Bộ quản lý văn phòng của Microsoft
  Motif Window Manager (MWM)
  bộ quản lý cửa sổ chủ đề
  Multi Media Presentation Manager (MMPM)
  bộ quản lý trình diễn đa phương tiện
  Netscape Server Manager (Netscape) (NSM)
  Bộ quản lý Server Netscape (Netscape)
  Network Logical Data Manager (NLDM)
  bộ quản lý dữ liệu logic mạng
  network logical data manager (NLDM)
  chương trình quản lý dữ liệu lôgic mạng
  network manager
  bộ quản lý mạng
  network manager
  chương trình quản lý mạng
  network manager
  người quản lý mạng
  Network Node Manager (NNM)
  bộ quản lý nút mạng
  NLDM (networklogical data manager)
  chương trình quản lý dữ liệu lôgic mạng
  Object Data Manager (IBM(ODM)
  Bộ quản lý dữ liệu đối tượng (IBM)
  object data manager (ODM)
  chương trình quản lý đối tượng
  Object Manager (OM)
  phần tử quản lý đối tượng
  ODM (objectdata manager)
  chương trình quản lý đối tượng
  overlay manager
  bộ quản lý phủ
  Personal Information Manager (PIM)
  phần tử quản lý thông tin cá nhân
  PIM (Personalinformation manager)
  bộ quản lý thông tin cá nhân
  PM (presentationmanager)
  chương trình quản lý trình diễn
  PM (productmanager)
  chương trình quản lý sản phẩm
  presentation manager
  bộ quản lý trình diễn
  Print Manager
  bộ quản lý in
  Print Manager
  chương trình quản lý in
  Process Manager (PM)
  phần tử quản lý quá trình
  Processor Resource Systems Manager (PRSM)
  nhà quản lý các hệ thống tài nguyên bộ xử lý
  product manager (PM)
  chương trình quản lý sản phẩm
  program Manager
  bộ quản lý chương trình
  program manager
  quản lý viên chương trình
  programming Manager
  người quản lý lập trình
  Redundant Link Manager (RLM)
  nhà quản lý tuyến dự phòng
  remote print manager
  bộ quản lý in từ xa
  remote print manager (RPM)
  chương trình quản lý từ xa
  report manager
  trình quản lý báo cáo
  resource manager
  bộ quản lý nguồn
  resource manager
  chương trình quản lý nguồn
  resource object data manager
  bộ quản lý dữ liệu nguồn
  resource object data manager
  chương trình quản lý dữ liệu nguồn
  Resource Object Data Manager (RODM)
  nhà quản lý dữ liệu đối tượng tài nguyên
  resource status manager
  bộ quản lý trạng thái nguồn
  RODM (resouringobject data manager)
  bộ quản lý dữ liệu đối tượng nguồn
  RODM (resouringobject data manager)
  chương trình quản lý dữ liệu nguồn
  RPM (remoteprint manager)
  chương trình quản lý in từ xa
  Security Accounts Manager [Microsoft] (SAM)
  khối quản lý các tài khoản an toàn
  Session Control Manager (SCM)
  bộ quản lý điều khiển phiên
  session manager
  bộ quản lý phiên
  single lock manager
  bộ quản lý khóa đơn
  space manager
  người quản lý không gian (lưu trữ)
  SPM (syncpoint manager)
  chương trình quản lý đồng bộ
  studio manager
  người quản lý stuđiô
  sync point manager (SPM)
  bộ quản lý điểm đồng bộ
  sync point manager (SPM)
  chương trình quản lý điểm đồng bộ
  System Manager Facility (SMF)
  Tiện ích quản lý hệ thống [Compap]
  System Resource manager (SRM)
  bộ quản lý tài nguyên hệ thống
  tape library manager
  người quản lý thư viện băng
  Task Manager
  trình quản lý tác vụ
  TOM (toolmanager)
  chương trình quản lý công cụ
  tool manager (TOM)
  chương trình quản lý công cụ
  Topology Database Manager (TDM)
  bộ quản lý cơ sở dữ liệu theo cấu trúc tôpô
  upper manager as in adobe type manager
  quản lý ấn mẫu
  view manager
  bộ quản lý cảnh nhìn
  virtual terminal manager (VTM)
  chương trình quản lý đầu cuối ảo
  VTM (virtualterminal manager)
  chương trình quản lý đầu cuối ảo
  window manager
  người quản lý cửa sổ
  Wireless Manager (WM)
  nhà quản lý vô tuyến
  X Display Manager Control Protocol (XDMCP)
  Giao thức điều khiển bộ quản lý hiển thị X (giao thức sử dụng để truyền thông giữa các đầu cuối X và các trạm làm việc chạy UNIX)

  Kinh tế

  giám đốc
  account manager
  giám đốc nghiệp vụ (quảng cáo)
  acting manager
  quyền giám đốc
  advertising manager
  giám đốc quảng cáo
  appoint sb manager (to...)
  bổ nhiệm ai làm giám đốc
  area manager
  giám đốc khu vực
  area manager
  giám đốc phân khu
  area sales manager
  giám đốc bán hàng khu vực
  assistant manager
  trợ lý giám đốc
  bank manager
  giám đốc ngân hàng
  branch manager
  giám đốc chi nhánh
  brand manager
  giám đốc nhãn hiệu
  business manager
  giám đốc doanh nghiệp
  co-manager
  đồng giám đốc
  combination export manager
  giám đốc phòng xuất khẩu liên hợp
  commercial manager
  giám đốc kinh doanh
  commercial manager
  giám đốc thương mại
  computer manager
  giám đốc tin học
  country manager
  giám đốc (nghiệp vụ) đóng ở một nước
  credit manager
  giám đốc phòng cho vay
  customer relations manager
  giám đốc giao dịch khách hàng
  deputy general manager
  phó tổng giám đốc
  distribution manager
  giám đốc kinh tiêu
  district manager
  giám đốc địa hạt
  district manager
  giám đốc khu vực
  district sales manager
  giám đốc mãi khu vực
  executive manager
  giám đốc điều hành
  export manager
  giám đốc xuất khẩu
  export sales manager
  giám đốc bán hàng xuất khẩu
  export sales manager
  giám đốc phòng bán hàng xuất khẩu
  factory manager
  giám đốc nhà máy
  financial manager
  giám đốc tài chính
  fund manager
  giám đốc đầu tư
  general manager
  tổng giám đốc
  general sales manager
  giám đốc bán hàng
  joint manager
  đồng giám đốc
  line manager
  giám đốc chuyên môn
  line manager
  giám đốc ngành
  line manager
  giám đốc phụ trách
  market research manager
  giám đốc nghiên cứu tiếp thị
  marketing communications manager
  giám đốc truyền thông tiếp thị
  marketing manager
  ban giám đốc tiếp thị
  marketing manager
  giám đốc tiếp thị
  merchandise manager
  giám đốc thương mại
  middle manager
  phó giám đốc
  operation manager
  giám đốc nghiệp vụ
  personnel manager
  giám đốc nhân sự
  product manager
  giám đốc sản phẩm
  production manager
  giám đốc sản xuất
  project manager
  giám đốc công trình
  project manager
  giám đốc dự án
  public relations manager
  giám đốc quan hệ quần chúng
  publicity manager
  giám đốc quảng cáo
  purchasing manager
  giám đốc mua hàng
  relationship manager
  giám đốc quan hệ xã hội
  research manager
  giám đốc nghiên cứu
  sales manager
  giám đốc bán hàng
  sales manager
  giám đốc kinh doanh
  sales manager
  giám đốc tiêu thụ
  site manager
  giám đốc công trường
  sourcing manager
  giám đốc cung ứng
  staff manager
  giám đốc nhân sự
  station manager
  giám đốc ga
  supply manager
  giám đốc cung ứng
  traffic manager
  giám đốc mãi vụ
  traffic manager
  giám đốc mại vụ
  traffic manager
  giám đốc xa vụ
  under manager
  phó giám đốc
  under-manager
  trợ lý giám đốc
  vice-manager
  phó giám đốc
  vice-manager
  trợ lý giám đốc
  works manager
  giám đốc nhà máy
  works manager
  giám đốc xưởng, nhà máy
  người quản lý
  bank manager
  người quản lý ngân hàng
  business manager
  người quản lý kinh doanh
  business manager
  người quản lý sự vụ kinh doanh
  estate manager
  người quản lý địa sản
  estate manager
  người quản lý ruộng đất
  fund manager (investmentmanager)
  người quản lý quỹ
  list manager
  người quản lý danh sách (thư tín)
  money manager
  người quản lý quỹ
  portfolio manager
  người quản lý tổ hợp (chứng khoán) đầu tư
  special manager
  người quản lý đặc biệt
  syndicate manager
  người quản lý tổ hợp
  top manager
  người quản lý cao nhất
  viên quản lý
  acting manager
  viên quản lý thường vụ
  line manager
  nhân viên quản lý tuyến sản xuất
  potential manager
  nhân viên quản lý trong tương lai
  reservation manager
  viên quản lý đặt chỗ trước
  risk manager
  nhân viên quản lý rủi ro (của công ty bảo hiểm)
  technical manager
  nhân viên quản lý kỹ thuật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X