• /bɔnd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây đai, đai buộc; ( (nghĩa bóng)) mối quan hệ, mối ràng buộc
  Giao kèo, khế ước, lời cam kết
  to enter into a bond to
  ký giao kèo, cam kết (làm gì)
  (tài chính) phiếu nợ, bông
  ( số nhiều) gông cùm, xiềng xích, sự tù tội
  in bonds
  bị gông cùm, bị giam cầm
  Sự gửi vào kho
  in bond
  gửi vào kho (hàng hoá)
  to take goods out of bond
  lấy hàng ở kho ra
  (vật lý) sự liên kết
  atomic bond
  liên kết nguyên tử
  (kiến trúc) kiểu xây ghép (gạch, đá) để làm cho tường vững

  Ngoại động từ

  Gửi (hàng) vào kho
  (kiến trúc) xây ghép (gạch, đá)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự nối ghép, sự liên kết, gắn, liên kết

  Cơ khí & công trình

  cột chung lại
  khế ước
  sự cân gạch
  sự nối ghép
  vật liệu dính

  Ô tô

  trạng thái gắn chặt

  Toán & tin

  sự câu ngạch

  Vật lý

  liên kế

  Xây dựng

  Chất dính kết
  cách xây
  american bond
  cách xây nhiều hàng
  english garden-wall bond
  cách xây hai dọc một ngang
  header bond
  cách xây gạch ngang
  heading bond
  cách xây gạch ngang
  pier bond
  cách xây trụ
  quarry stone bond
  cách xây kiểu đá hộc
  square bond
  cách xây kiểu gạch vuông (lát nền)
  uncoursed rubblework bond
  cách xây không hàng mạch
  uncoursed rubblework bond
  cách xây xô bồ (đá hộc)
  sự câu gạch
  running bond
  sự câu gạch dọc (xây tường)
  sự liên kết

  Giải thích EN: Something that connects or holds together; specific uses include: adhesion between concrete and steel reinforcement due to shrinkage of the concrete and the natural adhesion between the particles..

  Giải thích VN: Một vật nối hoặc ghép với vật khác, cách sử dụng đặc biệt: sự kết dính giữa bêtông và cốt thép do sự co lại của bêtông và tính chất kết dính tự nhiên của các hạt.

  cementing bond
  sự liên kết bằng ximăng
  sự xếp mạch

  Giải thích EN: Something that connects or holds together; specific uses include:any of various generally overlapping configurations of bricks, stones, or similar materials designed to increase the strength or enhance the appearance of building construction..

  Giải thích VN: Chỉ hai vật được nối hoặc buộc vào nhau, thường được sử dụng để chỉ cấu trúc chồng lên nhau của gạch, đá hoặc các vật liệu tương tự nhằm làm tăng sức chịu đựng hoặc tăng tính thẩm mỹ của công trình.

  Điện

  giấy nhận nợ

  Kỹ thuật chung

  buộc
  câu mạch
  chất kết dính
  chemical bond
  chất kết dính hóa học
  cổ phần
  công trái
  keo dính

  Giải thích EN: Something that connects or holds together; specific uses include: any substance used to hold together the abrasive grains of material in a grinding wheel, such as ceramics, rubber, or resin..

  Giải thích VN: Thứ nối hoặc liên kết; trường hợp đặc biệt: vật chất dùng để gom các thớ gỗ đã mài trong máy nghiền, ví dụ cao su hay nhựa thông.

  dán
  dính bám
  anchorage bond stress
  ứng suất dính bám ở neo
  average bond stress
  ứng suất dính bám trung bình
  bond area
  diện tích dính bám
  bond length
  chiều dài dính bám
  bond resistance
  độ bền dính bám
  bond strength
  cường độ dính bám
  bond stress
  ứng suất dính bám
  multiplane anchorage and bond anchorage
  neo đa diện và neo dính bám
  liên kết
  American bond
  liên kết kiểu Mỹ
  angle bond
  góc liên kết
  atomic bond
  liên kết nguyên tử
  atomic bond
  sự liên kết nguyên tử
  bond distance
  chiều dài liên kết
  bond energy
  năng lượng liên kết
  bond length
  chiều dài liên kết
  bond radius
  bán kính liên kết
  bond resistance
  sức bền liên kết
  bond strength
  độ bền liên kết
  bond stress
  ứng suất liên kết
  bond test
  sự thử độ liên kết
  bridging bond
  liên kết cầu
  cable bond
  liên kết cáp
  cable bond
  liên kết dây cáp
  carbon bond
  liên kết cacbon
  cement bond log
  biểu đồ liên kết xi măng
  cementing bond
  sự liên kết bằng ximăng
  chemical bond
  liên kết hóa học
  cold bond
  sự liên kết nguội
  cold-bond
  liên kết nguội
  common bond
  mối liên kết chung
  coordination bond
  liên kết phối trí
  covalent bond
  liên kết cộng hóa trị
  cross bond
  liên kết ngang
  cross bond
  sự liên kết ngang
  double bond
  liên kết kép
  end bond
  liên kết đầu cùng
  header bond
  lớp liên kết ngang
  heart bond
  liên kết tâm
  heat of bond formation
  nhiệt liên kết
  heteropolar bond
  liên kết dị cực
  heteropolar bond
  sự liên kết dị cực
  homopolar bond
  liên kết đồng cực
  homopolar bond
  sự liên kết đồng cực
  hot-bond
  liên kết nóng
  hydrogen bond
  liên kết hydro
  impedance bond
  liên kết trở kháng
  in-and-out bond
  liên kết trong ngoài
  interatomic bond
  liên kết liên nguyên tử
  intramolecular bond
  liên kết nội phân tử
  intramolecular bond
  liên kết trong phân tử
  ionic bond
  liên kết ion
  ionic bond
  liên kết iôn
  ionic valence bond
  liên kết cộng hóa trị
  ketonic bond
  liên kết xeton
  mean bond energy
  năng lượng liên kết trung bình
  mechanical bond
  liên kết cơ
  metallic bond
  liên kết kim loại
  molecular bond
  liên kết phân tử
  oscillating bond
  liên kết dao động
  peptide bond
  liên kết peptit
  ply bond strength
  độ bền liên kết nếp gấp
  polar bond
  liên kết có cực
  polar bond
  liên kết phân cực
  polygonal bond
  liên kết theo hình đa giác (trong khối xây)
  principal bond
  liên kết hóa trị chính
  rivet bond
  liên kết đinh tán
  single bond
  liên kết đơn
  tensile bond strength
  độ bền liên kết kéo
  terminal bond
  liên kết cuối
  triple bond
  liên kết bội ba
  unsaturated bond
  liên kết chưa bão hòa
  unsaturated carbon-to-carbon bond
  liên kết cacbon-cacbon chưa no
  valence bond
  liên kết hóa trị
  valence bond
  liên kết theo hóa trị
  valence bond theory
  thuyết liên kết hóa trị
  valency bond
  liên kết hóa trị
  weak bond
  liên kết yếu
  lực dính
  application bond
  lực dính kết
  bond (betweenconcrete and steel)
  lực dính kết giữa bêtông và cốt thép
  gắn
  ghép
  facing bond
  lớp xây ghép mặt
  wheel bond
  sự ghép nối bánh xe
  giao kèo
  nối
  mối dán
  mối liên kết
  common bond
  mối liên kết chung
  mối nối
  mối quan hệ
  sự bám dính
  sự dán
  sự dính kết
  chemical bond
  sự dính kết hóa học
  mechanical bond
  sự dính kết cơ học
  sự nối
  sự nối ray
  sự xây

  Kinh tế

  chứng khoán
  active bond crowd
  nhóm quảng cáo chứng khoán
  bond paper
  giấy chứng khoán
  bond table
  bản thu nhập về chứng khoán
  debenture bond
  giấy chứng khoán
  double bond
  chứng khoán có điều kiện
  high grade bond
  chứng khoán cấp hạng cao
  medium-term bond
  chứng khoán trung hạn
  pickup bond
  chứng khoán ngon xơi
  redeemable bond
  chứng khoán tài chính có thể hoàn trả
  savings bond
  chứng khoán tiết kiệm
  substitute bond
  chứng khoán thay thế
  united bond/stock
  trái phiếu/chứng khoán hợp nhất
  Yankee bond
  Chứng khoán M
  Yankee bond
  chứng khoán Mỹ
  Yankee bond market
  thị trường chứng khoán Mỹ
  công trái
  bond market
  trị trường công trái
  defence bond
  công trái quốc phòng
  full faith and credit bond
  công trái tín dụng thị chính
  general obligation bond
  công trái trách nhiệm tập thể
  installment bond
  công trái trả làm nhiều kỳ
  municipal bond offering
  công trái thị chính
  people's bond
  công trái quần chúng
  preference bond
  công trái ưu tiên
  premium bond
  công trái có thưởng
  savings bond
  công trái tiết kiệm
  short-term public bond
  công trái ngắn hạn
  short-term treasury bond
  công trái ngắn hạn
  state loan bond
  phiếu công trái
  state loan bond holder
  người có phiếu công trái
  giấy cam kết
  administration bond
  giấy cam kết quản lý
  appeal bond
  giấy cam kết trả phí chống án
  average bond
  giấy cam kết nhận trả tổn thất chung (đường biển)
  back bond
  giấy cam kết đổi
  back bond
  giấy cam kết đổi lại
  bond of credit
  giấy cam kết tín dụng
  customs bond
  giấy cam kết nộp thuế
  heritable bond
  giấy cam kết di sản
  indemnity bond
  giấy cam kết bồi thường
  judgement bond
  giấy cam kết chống án
  penalty bond
  giấy cam kết chịu phạt
  performance bond
  giấy cam kết thi hành hợp đồng
  post obit bond
  giấy cam kết trả nợ sau khi có tang
  removal bond
  giấy cam kết nộp thuế khi chuyển tải
  replevin bond
  giấy cam kết nộp lại tài sản
  giấy nợ
  double bond
  giấy nợ kép
  indorsed bond
  giấy nợ được bảo đảm (được ký hậu)
  gửi hàng (chưa nộp thuế) ở kho hải quan
  trái khoán
  active bond
  trái khoán tích cực
  adjustment bond
  trái khoán điều chỉnh
  bond agio
  tiền các phát hành trái khoán
  bond amortization
  sự hoàn dần (tiền) trái khoán
  bond fund
  quỹ trái khoán
  bond paid up by instalments
  trái khoán trả làm nhiều kỳ
  escrow bond
  trái khoán có điều kiện
  escrow bond
  trái khoán gửi giữ
  exchequer bond
  trái khoán kho bạc
  expense on bond issue
  chi phí phát hành trái khoán
  extended bond
  trái khoán triển khai thường hoàn
  extendible bond
  trái khoán gia hạn được
  financial bond
  trái khoán tài chính
  flat bond
  trái khoán không lãi
  flexible bond
  trái khoán có tính co giãn
  flower bond
  trái khoán hoa
  funding bond
  trái khoán chuyển kỳ trái vụ
  funding bond
  trái khoán huy động vốn
  funding bond
  trái khoán thay thế nợ ngắn hạn (thành nợ dài hạn)
  general mortgage bond
  trái khoán thế chấp chung
  general obligation bond
  trái khoán trách nhiệm chung
  gilt-edged bond
  trái khoán thượng đẳng (của chính phủ Mỹ)
  gilt-edged bond
  trái khoán viền vàng
  government guaranteed bond
  trái khoán bảo đảm của chính phủ
  guarantee bond
  trái khoán bảo đảm
  guaranteed bond
  trái khoán có bảo đảm
  guaranteed income bond
  trái khoán (có) thu nhập bảo đảm
  guaranty bond
  trái khoán bảo đảm
  hereditable bond
  trái khoán có thể thừa kế
  high-yield bond
  trái khoán có lợi ích cao
  high-yield bond
  trái khoán có lợi suất cao
  inactive bond
  trái khoán không hoạt động
  income bond
  trái khoán thu nhập
  indexed bond
  trái khoán có quan hệ với chỉ số giá cả
  industrial bond
  trái khoán công nghiệp
  industrial revenue bond
  trái khoán thu nhập công nghiệp
  insurance bond
  trái khoán bảo hiểm
  interchangeable bond
  trái khoán đổi được
  interest bond
  trái khoán hưởng lãi
  interest-bearing bond
  trái khoán công ty có lãi
  internal bond
  trái khoán nội bộ
  irrigation bond
  trái khoán thủy lợi
  junk bond
  trái khoán bấp bênh
  junk bond
  trái khoán có tính đầu cơ cao
  large bond
  trái khoán có mệnh giá lớn
  long bond
  trái khoán dài hạn
  long-term bond
  trái khoán dài hạn
  lottery bond
  trái khoán có thưởng
  mortgage bond
  trái khoán thế chấp
  non-callable bond
  trái khoán công ty hoàn trả lúc đáo hạn
  participating bond
  trái khoán tham dự (chia lời)
  passive bond
  trái khoán không lãi
  perpetual bond
  trái khoán vĩnh cửu
  plain bond
  trái khoán không có bảo đảm
  prime bond
  trái khoán hạng nhất
  priority bond
  trái khoán ưu tiên
  profit-sharing bond
  trái khoán có tham gia chia lời
  public bond
  trái khoán chính phủ
  refunding bond
  trái khoán để hoàn trả
  reorganization bond
  trái khoán chỉnh đốn, cải tổ
  reserve for bond redemption
  dự trữ để chuộc lại trái khoán
  retired bond
  trái khoán đã chuộc lại
  retractable bond
  trái khoán thu tiền trước
  salvage bond
  trái khoán bảo đảm
  salvage bond
  trái khoán trục vớt
  samurai bond
  trái khoán đồng yên Nhật
  short bond
  trái khoán ngắn hạn (trong vòng thời gian 5 năm)
  sinking fund bond
  trái khoán quỹ trả nợ
  stabilized bond
  trái khoán ổn định theo trị giá tiền tệ
  Sterling bond
  Trái khoán bảng Anh
  stripped bond
  trái khoán thu gom
  surety bond
  trái khoán bảo đảm
  term bond
  trái khoán có kỳ hạn duy nhất, cố định
  trust bond
  trái khoán tín dụng
  unified bond
  trái khoán thống nhất
  unit of account bond
  trái khoán đơn vị ghi sổ
  unsecured bond
  trái khoán công ty không có bảo đảm
  zero coupon bond
  trái khoán không phiếu lãi
  zero-interest debenture bond
  trái khoán không sinh lãi
  trái phiếu
  absolute bond
  trái phiếu không kèm điều kiện
  active bond
  trái phiếu tích cực
  active bond crowd
  nhóm mua bán trái phiếu tích cực
  adjustable-rate bond
  trái phiếu lãi suất có thể điều chỉnh
  agency bond
  trái phiếu cơ quan nhà nước
  annuity bond
  trái phiếu niên kim
  annuity bond
  trái phiếu vô thời hạn
  arbitrage bond
  trái phiếu chênh lệch giá
  assented bond
  trái phiếu được chấp thuận
  assumed bond
  trái phiếu được bảo hành
  assumed bond
  trái phiếu được bảo lãnh
  Aussie bond
  trái phiếu đô-la Úc
  authority bond
  trái phiếu của nhà đương cục
  authorized bond
  trái phiếu được phép phát hành
  authorized mortgage bond
  trái phiếu thế chấp theo định mức
  baby bond
  trái phiếu nhỏ
  bailout bond
  trái phiếu bảo lãnh
  bear bond
  trái phiếu đầu gấu
  bearer bond
  trái phiếu vô danh
  bearer bond (bb)
  trái phiếu vô danh
  bond anticipation note
  giấy vay nợ (trước khi phát hành trái phiếu)
  bond basis
  trên cơ sở trái phiếu
  bond broke
  người môi giới trái phiếu
  bond certificate
  giấy chứng trái phiếu
  bond contract
  hợp đồng trái phiếu
  bond conversion
  sự đổi trái phiếu
  bond coupons
  phiếu lãi trái phiếu
  bond creditor
  chủ nợ trái phiếu
  bond creditor
  người chủ nợ trái phiếu
  bond creditor
  người chủ trái phiếu (của một hội, một công ty)
  bond crowd
  cánh giao dịch trái phiếu
  bond discount
  giá chiết khấu trái phiếu
  bond discount accumulation
  sự tích lũy giá chiết khấu trái phiếu
  bond discount unamortized
  giá chiết khấu trái phiếu chưa trừ dần
  bond floatation
  sự phát hành trái phiếu
  bond floatation market
  thị trường phát hành trái phiếu
  bond insurance expenses
  chi phí phát hành trái phiếu
  bond investment
  sự đầu tư trái phiếu
  bond issue cost
  phí tổn phát hành trái phiếu
  bond issued
  trái phiếu đã phát hành
  bond market
  thị trường trái phiếu
  bond note
  phiếu trái phiếu
  bond number
  số (hiệu) trái phiếu
  bond power
  giấy ủy nhiệm trái phiếu
  bond rating
  đánh giá trái phiếu
  bond rating
  định hạng trái phiếu
  bond rating
  sự định cấp trái phiếu
  bond ratio
  tỷ số trái phiếu
  bond resolution
  quyết định phát hành trái phiếu
  bond sinking fund
  quỹ hoàn trả trái phiếu
  bond subscription
  phiếu đặt mua trái phiếu
  bond subscription
  sự đặt mua trái phiếu
  bond swap
  hoán đổi trái phiếu
  bond table
  bảng trái phiếu
  bond trustee
  người tín thác trái phiếu
  bond trusteeship
  dịch vụ tín thác liên quan đến các trái phiếu
  bond underwriting
  sự bao tiêu trái phiếu
  bond washing
  tẩy rửa trái phiếu
  bond yield
  suất thu lợi trái phiếu
  bondholder (bondholder)
  người giữ trái phiếu
  book entry bond
  trái phiếu ghi sổ
  bull bond
  trái phiếu đầu bò
  bulldog bond
  trái phiếu chó Bun
  bullet bond
  trái phiếu hoàn trả một lần
  busted bond
  trái phiếu phá sản
  busted bond
  trái phiếu phá sản (trái phiếu cổ)
  callable bond
  trái phiếu có thể chuộc lại
  callable bond
  trái phiếu có thể thu hồi
  callable bond
  trái phiếu hoàn trả tùy ý
  callable bond
  trái phiếu thông báo hoàn trả
  called bond
  trái phiếu được chuộc lại
  capital bond
  trái phiếu vốn
  chattels mortgage bond
  trái phiếu (công ty) thế chấp động sản
  city bond
  trái phiếu đô thị
  clean bond
  trái phiếu trơn
  clean bond
  trái phiếu trơn (không có chữ ký, không có con dấu)
  collateral bond
  trái phiếu bảo đảm
  collateral trust bond
  trái phiếu tín thác thế chấp
  collateral trust bond
  trái phiếu ủy thác thế chấp
  collateralized bond obligation
  trái vụ thế chấp bằng trái phiếu
  combination bond
  trái phiếu song trùng bảo đảm
  commodity-backed bond
  trái phiếu có hàng hóa bảo đảm
  conditional bond
  trái phiếu có điều kiện
  consolidated bond
  trái phiếu hợp nhất
  consolidated mortgage bond
  trái phiếu thế chấp hợp nhất
  continued bond
  trái phiếu có thể trả chậm (vốn, lãi)
  continued bond
  trái phiếu tồn lưu
  conventional bond
  trái phiếu thông thường
  convertible bond
  trái phiếu chuyển đổi
  corporate bond
  trái phiếu công ty
  corporate bond and debenture
  trái phiếu công ty
  coupon bond
  trái phiếu có cuống
  coupon bond
  trái phiếu có kèm phiếu trả lãi
  coupon bond
  trái phiếu cuống
  coupon of bond
  phiếu lãi trái phiếu
  currency bond
  trái phiếu bản lệ
  current coupon bond
  trái phiếu có cuống lãi hiện hành
  cushion bond
  trái phiếu có mức đệm
  date bond
  trái phiếu có kỳ hạn cố định
  debt-convertible bond
  trái phiếu chuyển nợ
  deep discount bond
  trái phiếu chiết khấu cao
  deferrable bond
  trái phiếu có thể gia hạn
  deferred bond
  trái phiếu lãi suất tăng dần
  deferred interest bond
  trái phiếu lãi trả sau
  definitive bond
  trái phiếu chính thức
  dirty bond
  trái phiếu gộp
  discount bond
  trái phiếu chiết giá
  discount bond
  trái phiếu chiết khấu
  discount bond
  trái phiếu chiết khấu (được bán dưới bình giá)
  dollar bond
  trái phiếu (viết bằng) đô-la
  dollar bond
  trái phiếu đô la
  drawn bond
  trái phiếu đã rút tiền (trái phiếu đã thăm hoàn vốn)
  drawn bond
  trái phiếu rút thăm
  dual currency bond
  trái phiếu lưỡng tệ
  endorsed bond
  trái phiếu được bảo lãnh
  enfaced bond
  trái phiếu được chấp thuận
  equivalent bond yield
  suốt lợi tức tương đương trái phiếu
  escalator bond
  trái phiếu lãi trượt
  essential purpose bond
  trái phiếu định đích chủ yếu
  Eurodollar bond
  trái phiếu Châu Âu
  exchangeable bond
  trái phiếu hoán đổi
  exchequer bond
  trái phiếu công khố
  exchequer bond
  trái phiếu kho bạc
  expense on bond issue
  chi phí phát hành trái phiếu
  extended bond
  trái phiếu gia hạn
  extended bond
  trái phiếu triển hạn hoàn trả
  flower bond
  trái phiếu hoa
  foreign bond
  trái phiếu ngoại quốc
  foreign bond
  trái phiếu nước ngoài
  full coupon bond
  trái phiếu có cuống lãi hoàn hảo
  function bond
  trái phiếu chức năng
  general mortgage bond
  trái phiếu thế chấp toàn bộ
  general obligation bond
  trái phiếu bảo đảm chung
  gold bond
  trái phiếu vàng
  government bond
  trái phiếu nhà nước
  granny bond
  trái phiếu người già
  guaranteed bond
  trái phiếu được bảo đảm
  guaranteed income bond
  trái phiếu bảo đảm thu nhập
  guaranteed investment bond
  trái phiếu đầu tư có bảo đảm
  guaranty bond
  trái phiếu được bảo đảm
  high yield bond
  trái phiếu suất lợi tức cao
  hospital revenue bond
  trái phiếu dựa vào thu nhập của bệnh viện
  housing bond
  trái phiếu xây dựng nhà ở
  housing bond
  trái phiếu xây nhà xưởng
  inactive bond crowd
  trái phiếu không năng động
  inactive stock/bond
  trái phiếu không năng động
  income bond
  trái phiếu lợi tức
  indexed bond
  trái phiếu chỉ số hóa
  indexed-income bond
  trái phiếu theo chỉ số thu nhập
  indorsed bond
  trái phiếu được ký hậu
  industrial development bond
  trái phiếu phát triển công nghệ
  instalment bond
  trái phiếu hoàn trả nhiều lần
  insured bond
  trái phiếu được bảo hiểm
  interchangeable bond
  trái phiếu chuyển đổi
  interest bond
  trái phiếu trả lãi
  interim bond
  trái phiếu tạm thời
  international bond
  trái phiếu quốc tế
  investment bond
  trái phiếu đầu tư
  investment grade bond
  trái phiếu phẩm cấp đầu tư
  irredeemable bond
  trái phiếu không hoàn lại
  irredeemable bond
  trái phiếu không hoàn lại trước hạn
  joint and several bond
  trái phiếu liên đới chung và riêng
  joint bond
  trái phiếu chung
  joint bond
  trái phiếu liên đới
  junk bond
  trái phiếu cấp thấp
  junk bond
  trái phiếu cấp thấp về giá trị
  junk bond
  trái phiếu có tính đầu cơ cao
  junk bond
  trái phiếu tầm tầm
  land bond
  trái phiếu ruộng đất
  letter bond
  trái phiếu theo thư
  limited tax bond
  trái phiếu thuế hữu hạn
  long bond
  trái phiếu dài hạn
  managed bond
  trái phiếu được quản lý
  medium-term bond
  trái phiếu có thời hạn trung bình
  municipal bond
  trái phiếu địa phương
  municipal bond
  trái phiếu thành phố
  municipal bond insurance
  bảo hiểm trái phiếu địa phương
  municipal bond insurance
  bảo hiểm trái phiếu đô thị
  municipal bond insurance association
  Hiệp hội Bảo Hiểm Trái Phiếu Đô Thị
  Municipal Bond Insurance Association
  hiệp hội bảo hiểm trái phiếu thành phố
  municipal revenue bond
  trái phiếu thu nhập đô thị
  nine-bond rule
  quy tắc chín trái phiếu
  non refundable bond
  trái phiếu không được đảo nợ
  non refundable bond
  trái phiếu không được hoàn trả
  non-bear bond
  trái phiếu ghi tên
  non-registered bond
  trái phiếu không ghi tên
  noncallable bond
  trái phiếu không được chuộc lại
  not-callable bond
  trái phiếu không thể chuộc lại
  old bond
  trái phiếu cổ
  option (al) bond
  trái phiếu hoàn trả tùy ý
  option bond
  trái phiếu hoàn trả tùy ý
  option payment bond
  trái phiếu thanh toán theo lựa chọn
  optional bond
  trái phiếu có quyền lựa chọn
  optional bond
  trái phiếu hoàn trả tùy ý
  optional payment bond
  trái phiếu được chi trả theo lựa chọn
  order bond
  trái phiếu ký danh
  original issue deep-discount bond
  trái phiếu chiết tính cao từ đầu
  par bond
  trái phiếu ngang giá
  par bond
  trái phiếu theo mệnh gia
  par bond
  trái phiếu theo mệnh giá
  participating bond
  trái phiếu dự phần
  passive bond
  trái phiếu không lãi
  passive bond
  trái phiếu thụ động
  payment in kind bond
  trái phiếu trả lãi bằng trái phiếu
  perpetual bond
  trái phiếu vĩnh cửu
  perpetual bond
  trái phiếu vĩnh viễn
  perpetual bond
  trái phiếu vô thời hạn
  premium bond
  trái phiếu có bù giá
  premium bond
  trái phiếu có chênh lệch giá cao hơn
  premium bond
  trái phiếu có thưởng
  premium savings bond
  trái phiếu tiết kiệm có thưởng
  prime bond
  trái phiếu hạng nhất
  prior-lien bond
  trái phiếu quyền giữ ưu tiên
  priority bond
  trái phiếu ưu tiên
  private purpose bond
  trái phiếu vì mục đích riêng
  profit sharing bond
  trái phiếu chia lợi nhuận
  profit-sharing bond
  trái phiếu có tham gia chia lời
  property bond
  trái phiếu tài sản
  public bond
  trái phiếu chính phủ
  public housing authority bond
  trái phiếu của sở nhà cửa
  public purpose bond
  trái phiếu vì mục đích công
  put bond
  trái phiếu có quyền trả lại trước ngày đáo hạn
  putable bond
  trái phiếu có thể hoàn trả (cho người phát hành)
  reacquired bond
  trái phiếu mua lại, tái thủ đắc
  redeemable bond
  trái phiếu hoàn trả
  refinancing of maturing bond
  phát hành trái phiếu mới để thay thế trái phiếu đáo hạn
  refunding bond
  trái phiếu đảo nợ
  registered bond
  trái phiếu ghi danh
  registered bond
  trái phiếu ký danh
  registered coupon bond
  trái phiếu ký danh có cuống lãi
  registered coupon bond
  trái phiếu ký danh có cuống phiếu lãi
  reorganization bond
  trái phiếu cải tổ
  reorganization bond
  trái phiếu tổ chức lại công ty
  repayment of bond
  sự hoàn lại tiền trái phiếu đáo hạn
  reserve for bond redemption
  dự trữ để chuộc lại trái phiếu
  retired bond
  trái phiếu đã chuộc lại
  retractable bond
  trái phiếu có thể rút lại
  revenue bond
  trái phiếu (dựa vào) thu nhập
  salvage bond
  trái phiếu bảo đảm
  savings bond
  trái phiếu tiết kiệm
  secured bond
  trái phiếu có bảo đảm
  serial bond
  trái phiếu theo xê ri
  Series E bond
  Trái phiếu loại E
  Series EE bond
  Trái phiếu loại EE
  Series HH bond
  Trái phiếu loại HH
  short bond
  trái phiếu ngắn hạn
  short bond
  trái phiếu ngắn hạn (trong vòng thời gian 5 năm)
  short-term treasury bond
  trái phiếu kho bạc ngắn hạn
  single bond
  trái phiếu đơn
  Single state municipal bond fund
  Quỹ trái phiếu riêng của một bang (Mỹ)
  sinking fund bond
  trái phiếu quỹ trả nợ
  special assessment bond
  trái phiếu đặc định riêng
  special bond account
  tài khoản trái phiếu đặc biệt
  special tax bond
  trái phiếu hoàn trả bằng thuế hàng hóa
  stabilized bond
  trái phiếu ổn định
  stamped bond
  trái phiếu đã đóng dấu
  step-up bond
  trái phiếu tăng lãi một lần
  Sterling bond
  Trái phiếu bảng Anh
  straight bond
  trái phiếu có lãi suất cố định
  straw bond
  trái phiếu rởm
  stripped bond
  trái phiếu tùy thuộc tiền lãi cổ phần
  super sinker bond
  trái phiếu siêu chìm
  surety bond
  trái phiếu bảo đảm
  sushi bond
  trái phiếu sushi
  Sushi bond
  trái phiếu sushi (phát hành bằng ngoại tệ ở Nhật)
  tax-free bond
  trái phiếu miễn thuế
  taxable municipal bond
  trái phiếu địa phương phải chịu thuế
  taxable municipal bond
  Trái phiếu đô thị có thuế (ở Hoa Kỳ)
  tender bond
  trái phiếu theo hợp đồng put option
  term bond
  trái phiếu định kỳ (dài hạn)
  toll revenue bond
  trái phiếu doanh thu phí giao thông
  toll revenue bond
  trái phiếu thu nhập lệ phí
  town hall bond
  trái phiếu thế chấp địa phương
  transferable bond
  trái phiếu có thể chuyển nhượng
  treasury bond
  trái phiếu kho bạc
  treasury bond
  trái phiếu tồn kho
  trustee bond
  trái phiếu của người thụ thác
  unamortized bond discount
  tiền chiết khấu trái phiếu chưa được khấu trừ
  undated bond
  trái phiếu vô thời hạn
  unified bond (orstock)
  trái phiếu hợp nhất
  unissued mortgage bond
  trái phiếu thế chấp chưa phát hành
  unit of account bond
  trái phiếu đơn vị ghi sổ
  united bond
  trái phiếu hợp nhất
  united bond/stock
  trái phiếu/chứng khoán hợp nhất
  unlimited tax bond
  trái phiếu thuế bắt định
  unsecured bond
  trái phiếu công ty không có bảo đảm
  unsecured bond
  trái phiếu không bảo đảm
  unsecured bond
  trái phiếu không có bảo đảm
  usable bond
  trái phiếu có thể dùng mua cổ phiếu thường
  usable bond
  trái phiếu khả dụng
  utility revenue bond
  trái phiếu dựa vào thu nhập dịch vụ công cộng
  variable redemption bond
  trái phiếu hoàn trả khả biến
  variable-rate bond
  trái phiếu lãi suất khả biến
  with-profits bond
  trái phiếu có chia lãi
  yankee bond
  trái phiếu yanki
  yankee bond market
  thị trường trái phiếu yanki
  yen bond
  trái phiếu yên
  zero coupon bond
  trái phiếu không có cuống
  Zero Coupon Bond
  trái phiếu không lãi coupon
  zero-coupon bond
  trái phiếu không có phiếu lãi
  zero-coupon bond
  trái phiếu không cuống
  zero-interest debenture bond
  trái phiếu có chiết khấu cao

  Địa chất

  mối quan hệ, sự liên kết, sự nối ghép, chất liên kết, chất dính kết, liên kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X