• /bɪd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đặt giá, sự trả giá (trong một cuộc bán đấu giá)
  Sự bỏ thầu
  Hồ sơ dự thầu
  (thông tục) sự mời
  Sự xướng bài (bài brit)

  Động từ

  Đặt giá
  he bids 300d for the bicycle
  anh ấy đặt giá cái xe đạp 300 đồng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thầu
  the firm decided to bid on the new bridge
  công ty ấy quyết định thầu làm cái cầu mới
  Mời chào
  a bidden guest
  người khách được mời đến
  to bid someone good-bye (farewell)
  chào tạm biệt ai
  to bid welcome
  chào mừng
  Công bố
  to bid the banns
  công bố hôn nhân ở nhà thờ
  Xướng bài (bài brit)
  (văn học), (thơ ca); (từ cổ,nghĩa cổ) bảo, ra lệnh, truyền lệnh
  bid him come in
  bảo nó vào

  Cấu trúc từ

  to make a bid for
  tìm cách để đạt được, cố gắng để được
  to bid against (up, in)
  trả hơn tiền; tăng giá
  to bid fair
  hứa hẹn; có triển vọng
  our plan bids fair to succeed
  kế hoạch của chúng nó có triển vọng thành công

  Hình Thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự bỏ thầu

  Hóa học & vật liệu

  đặt giá

  Xây dựng

  đấu giá
  thầu

  Kỹ thuật chung

  đấu thầu
  giấy nhận thầu
  sự đề nghị
  sự gọi thầu

  Kinh tế

  bỏ thầu
  đấu giá
  đặt giá
  giá trả (đấu giá, đấu thầu)
  giá đưa ra
  giá hỏi mua
  sự đấu thầu
  sự gọi thầu
  sự ra giá

  Chứng khoán

  Đấu thầu
  1. Saga.vn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X