• Kỹ thuật chung

    bộ phân loại ẩm

    Giải thích EN: A device that separates solid particles from a liquid into coarse and fine or heavy and light fractions without employing a screen. Giải thích VN: Một thiết bị tách các hạt rắn từ một chất lỏng thành các dạng thô và mịn hay nặng và nhẹ mà không dùng sàng lọc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X