• (đổi hướng từ Fractions)
  /´frækʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) phân số
  Phần nhỏ, miếng nhỏ
  (tôn giáo) sự chia bánh thánh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phân số; một phần
  fraction in its lowest terms
  phân số tối giản
  ascendant continued fraction
  liên phân số tăng
  binary fraction
  phân số nhị nguyên
  comon fraction
  phân số thông thường (tử và mẫu đều là số nguyên)
  complex fraction
  phân số bốn tầng
  continued fraction
  liên phân số
  convergent continued fraction
  liên phân số hội tụ
  decimal fraction
  phân số thập phân
  descending continued fraction
  liên phân số giảm
  improper fraction
  phân số không thực sự
  non-terminating continued fraction
  liên phân số vô hạn
  parial fraction
  (giải tích ) phân thức đơn giản
  periodic continued fraction
  liên phân số tuần hoàn
  periodical fraction
  phân số tuần hoàn
  proper fraction
  phân số thực sự
  rational fraction
  phân thức hữu tỷ
  rational algebraic fraction
  phân thức đại số hữu tỷ
  recurrent continued fraction
  liên phân số tuần hoàn
  sampling fraction
  (thống kê ) tỷ suất lấy mẫu
  similar fractions
  các phân số đồng dạng
  simple fraction
  phân số thông thường
  simplified fraction
  phân số tối giản
  terminating contunued fraction
  (giải tích ) liên phân số hữu hạn
  unit fraction
  phân số có tử số đơn vị
  unlike fraction s
  các phân số không đồng dạng
  vulgar fraction
  phân số thông thường


  Xây dựng

  độ

  Cơ - Điện tử

  Mảnh vụn, phần cắt, phân số, phân thức

  Điện lạnh

  số phần

  Kỹ thuật chung

  bộ phận
  cỡ hạt
  đoạn
  fraction distillation
  chưng cất phân đoạn
  liquid fraction
  chưng cất (phân đoạn) lỏng
  mảnh vỡ
  một phần
  decomposition of a fraction
  sự khai triển một phân số
  decomposition of a rational fraction
  phân tích một phân thức hữu tỉ
  division of a fraction by an integer
  chia một phân số cho một số nguyên
  integral part of a fraction
  phần nguyên của một phân thức
  reduce a fraction to its lowest terms
  đưa một phân số về dạng tối giản
  simplify a fraction
  rút gọn một phân số (thức)
  term of a fraction
  số hạng của một phân số
  phần
  ascendant continued fraction
  liên phân số tăng
  basic fraction
  phân số cơ bản
  binary fraction
  phân số nhị nguyên
  clay fraction
  tỷ lệ (thành phần) sét
  clayish fraction
  thành phần hạt sét
  close cut fraction
  phần cắt hẹp
  common fraction
  phân số thường
  complex fraction
  phân số bốn tầng
  complex fraction
  phân số kép
  continued fraction
  liên phân số
  convergence of a continued fraction
  sự hội tụ của liên phân số
  convergent continued fraction
  liên phân số hội tụ
  cut fraction
  phần cất
  decimal fraction
  phân số thập phân
  decomposition of a fraction
  sự khai triển một phân số
  decomposition of a rational fraction
  phân tích một phân thức hữu tỉ
  descending continued fraction
  liên phân số giảm
  division of a fraction by an integer
  chia một phân số cho một số nguyên
  dusty fraction
  thành phần hạt bụi
  em fraction
  phân số em
  end fraction
  phần cất cuối
  figurate number of a continued fraction
  số cuối cùng của một liên phân số
  final number of a continued fraction
  số cuối cùng của một liên phân số
  fraction bar
  dấu phân số
  fraction binary
  nhị phân phần lẻ
  fraction defective
  phần sai hỏng
  fraction defective
  phần sai sót
  fraction distillation
  chưng cất phân đoạn
  fraction fountain
  phân số
  fraction in its lowest terms
  phân số tối giản
  fraction moisture
  độ ẩm riêng phần
  fraction moisture
  độ ẩm từng phần
  gravel fraction
  phần sỏi
  gravel fraction
  thành phần sỏi
  heavy fraction
  phần cất nặng
  improper fraction
  phân số không thực sự
  integral part of a fraction
  phần nguyên của một phân thức
  irreducible fraction
  phân số tối giản
  large-fragment soil fraction
  thành phần đất vụn thô
  lateral energy fraction
  phần năng lượng ngang
  liquid fraction
  chưng cất (phân đoạn) lỏng
  low-boiling fraction
  các phần cất dễ sôi
  Maximum Noise Fraction (MNF)
  phần tạp âm cực đại
  mole fraction
  phần mol
  monomineral fraction
  phân đơn khoáng
  narrow fraction
  phần cất hẹp
  non-terminating continued fraction
  liên phân số vô hạn
  one-dimensional fraction
  thành phần hạt cùng cỡ
  partial fraction
  phân thức đơn giản
  periodic continued fraction
  liên phân số tuần hoàn
  periodical fraction
  phân số tuần hoàn
  petroleum fraction
  phần cất dầu mỏ
  proper fraction
  phân số chân chính
  proper fraction
  phân số thật sự
  proper fraction
  phân số thực sự
  rational algebraic fraction
  phân thức đại số hữu tỷ
  rational fraction
  phân số hữu tỷ
  rational fraction
  phân thức hữu tỷ
  recurrent continued fraction
  liên phân số tuần hoàn
  reduce a fraction to its lowest terms
  đưa một phân số về dạng tối giản
  reduce fraction to a common denominator
  quy đồng mẫu số chung các phân số
  sand fraction
  thành phần hạt cát
  sieve fraction
  phần qua rây
  sieve fraction
  phần qua sàng
  simple fraction
  phân số thông thường
  simplified fraction
  phân số tối giản
  simplify a fraction
  rút gọn một phân số (thức)
  specific gravity fraction
  phần tách theo tỷ trọng
  term of a fraction
  số hạng của một phân số
  terminating continued fraction
  liên phân số hữu hạn
  vapour fraction
  phần hơi
  vulgar fraction
  phân số thông thường
  vulgar fraction
  phân số thường
  phân số
  ascendant continued fraction
  liên phân số tăng
  basic fraction
  phân số cơ bản
  binary fraction
  phân số nhị nguyên
  common fraction
  phân số thường
  complex fraction
  phân số bốn tầng
  complex fraction
  phân số kép
  continued fraction
  liên phân số
  convergence of a continued fraction
  sự hội tụ của liên phân số
  convergent continued fraction
  liên phân số hội tụ
  decimal fraction
  phân số thập phân
  decomposition of a fraction
  sự khai triển một phân số
  descending continued fraction
  liên phân số giảm
  division of a fraction by an integer
  chia một phân số cho một số nguyên
  em fraction
  phân số em
  figurate number of a continued fraction
  số cuối cùng của một liên phân số
  final number of a continued fraction
  số cuối cùng của một liên phân số
  fraction bar
  dấu phân số
  fraction in its lowest terms
  phân số tối giản
  improper fraction
  phân số không thực sự
  irreducible fraction
  phân số tối giản
  non-terminating continued fraction
  liên phân số vô hạn
  periodic continued fraction
  liên phân số tuần hoàn
  periodical fraction
  phân số tuần hoàn
  proper fraction
  phân số chân chính
  proper fraction
  phân số thật sự
  proper fraction
  phân số thực sự
  rational fraction
  phân số hữu tỷ
  recurrent continued fraction
  liên phân số tuần hoàn
  reduce a fraction to its lowest terms
  đưa một phân số về dạng tối giản
  reduce fraction to a common denominator
  quy đồng mẫu số chung các phân số
  simple fraction
  phân số thông thường
  simplified fraction
  phân số tối giản
  simplify a fraction
  rút gọn một phân số (thức)
  term of a fraction
  số hạng của một phân số
  terminating continued fraction
  liên phân số hữu hạn
  vulgar fraction
  phân số thông thường
  vulgar fraction
  phân số thường
  thành phần
  clay fraction
  tỷ lệ (thành phần) sét
  clayish fraction
  thành phần hạt sét
  dusty fraction
  thành phần hạt bụi
  gravel fraction
  thành phần sỏi
  large-fragment soil fraction
  thành phần đất vụn thô
  one-dimensional fraction
  thành phần hạt cùng cỡ
  sand fraction
  thành phần hạt cát
  tỷ lệ

  Kinh tế

  cấu từ
  hợp phần
  sản phẩm chưng cất

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  entirety , total , whole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X