• /´wɛə¸fɔ:/

  Thông dụng

  Phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) tại sao, vì sao
  wherefore do you laugh?
  tại sao anh cười?

  Liên từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) vì vậy, vì thế, do đó
  he was angry wherefore I was afraid
  ông ta nổi giận, vì thế tôi sợ

  Danh từ

  Lý do, cớ
  I don't want to hear the whys and the wherefores
  tôi không muốn nghe tại sao, lý do gì

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  do đó
  vì thế
  vì vậy
  vì vậy, vì thế, do đó

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X