• /wai/

  Thông dụng

  Phó từ

  Tại sao, vì sao
  why was he late?
  sao anh ấy đến muộn?
  why not?
  tại sao không?
  That's the reason why
  Đó là lý do vì sao
  not to know why
  không biết tại sao

  Danh từ, số nhiều whys

  Lý do, lý do tại sao

  Thán từ

  Sao!, thế nào!
  why, it's quite easy!
  sao, thật là dễ!

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tại sao

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X