• Phó từ

  Ngay, ngay lúc ấy
  Il est venu et il est reparti aussitôt
  nó đến và lại đi ngay
  Aussitôt après votre retour
  ngay sau khi anh trở về
  Vừa, vừa mới
  Aussitôt arrivé, il se coucha
  vừa mới đến nó đã đi nằm
  aussitôt dit, aussitôt fait
  miệng nói tay làm, nói là làm ngay
  aussitôt que
  ngay khi, ngay lúc; vừa (mới)
  Aussi tôt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X