• Danh từ giống đực

  Sự trở về
  à mon retour
  khi tôi trở về
  Sự trở lại
  Le retour du printemps
  mùa xuân trở lại
  retour au calme
  sự trở lại bình tĩnh
  le retour du même sujet
  sự trở lại một đề tài như trước
  Sự trả lại
  Retour à l'envoyeur
  sự trở lại người gửi
  Sự quay về
  Faire un retour sur le passé
  quay về quá khứ
  Sự thay đổi ý kiến, sự thay đổi ý định
  (nghĩa bóng) sự quay ngoặt
  Les retours de la fortune
  những bước quay ngoặt của số mệnh
  (kiến trúc) góc, khuỷu
  Retour en équerre
  góc thước thợ
  (luật học, pháp lý) sự thu hồi
  Droit de retour
  quyền thu hồi
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự đáp lại
  Aimer sans espoir de retour
  yêu mà không có hy vọng được đáp lại
  cheval de retour cheval
  cheval
  esprit de retour esprit
  esprit
  être de retour
  trở về
  être sur le retour
  về già
  faire retour à
  được trả về cho (ai)
  femme sur le retour
  phụ nữ nạ dòng
  match retour
  (thể dục thể thao) cuộc đấu lượt về
  payer de retour payer
  payer
  prendre un billet d' aller et retour
  lấy một vé khứ hồi
  retour de
  ở (đâu) về
  retour de Paris
  �� ở Pa-ri về
  retour d'âge
  kỳ mãn kinh
  retour de flamme
  sự dấy lại dục vong; sự dấy lại hoạt động
  retour sur soi-même
  sự tự xét mình
  sans retour
  mãi mãi
  Se brouiller sans retour
  �� giận nhau mãi mãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X