• Giới từ

  Sau, ở sau
  Après la naissance de Jésus-Christ
  sau khi chúa Giê Xu ra đời
  Le printemps vient après l'hiver
  mùa xuân đến sau mùa đông
  Après mûre réflexion
  sau khi suy nghĩ chín chắn
  Ces événements sont arrivés les uns après les autres
  các biến cố này lần lượt xảy ra (biến cố này sau biến cố kia)
  Après vous
  mời ông vào trước (làm trước...)
  Après cela, après çà, après quoi
  sau đó
  Nous allons déjeuner, après quoi nous nous mettrons en route
  chúng ta đi ăn cơm, sau đó sẽ lên đường
  Être après qqn sur une liste alphabétique
  đứng sau ai trên danh sách xếp theo ABC
  Être après qqn dans une file d'attente
  đứng sau ai trong hàng chờ đợi
  Après manger, après avoir mangé
  sau khi ăn
  Theo, đuổi theo
  Courir après un lièvre
  chạy đuổi theo con thỏ
  Chống
  Crier après quelqu'un
  la hét chống ai
  après que (liên ngữ)
  sau khi
  Il faut bonne mémoire après qu'on a menti
  phải có trí nhớ tốt sau khi nói dối
  Trois semaines après que cette phrase ait été écrite" (Montherl.)
  ba tuần sau khi câu này được viết ra
  après tout
  dù sao; chung quy
  "Mais, madame, après tout, je ne suis pas un ange" (Mol.)
  nhưng, thưa bà, dù sao tôi cũng không phải là một ông thánh
  d'après (giới ngữ)
  theo như, theo
  D'après la loi
  theo luật
  Reproduction d'après l'original
  sự mô phỏng theo bản chính
  Juger d'après les apparences
  xét đoán theo bề ngoài
  D'après moi
  theo tôi, theo ý tôi
  demander après quelqu'un
  (thân mật) mong muốn ai đến
  être après quelqu'un
  bám lấy ai mà quấy rầy
  jeter le manche après la cognée
  thất vọng, nản lòng
  après la pluie, le beau temps
  sau cơn mưa, trời lại sáng (sau thời kỳ đen tối là thời kỳ tươi sáng)

  Phó từ

  Sau, rồi
  Je viendrai après
  tôi sẽ đến sau
  La réussite professionnelle passe après
  thành công về nghề nghiệp thì tính sau, thành công về nghề nghiệp ít quan trọng hơn
  Mangez d'abord, buvez après
  ăn đã rồi uống
  Peu de temps après
  ít lâu sau
  La nuit d'après
  đêm sau
  après?
  sau đó ra sao? rồi sao nữa?
  Apprêt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X