• Danh từ giống đực

  Lợi, lợi ích
  Les avantages de l'instruction
  những lợi ích của sự học
  Lợi thế
  Profiter de son avantage
  lợi dụng lợi thế của mình
  Hân hạnh (trong các công thức lễ phép)
  J'ai eu l'avantage de me trouver auprès de vous
  trước đây tôi đã được hân hạnh ở gần ngài
  (hàng hải) sự thuận lợi
  Avoir l'avantage du vent
  được thuận gió
  (quân sự, từ cũ nghĩa cũ) thắng lợi
  Remporter un grand avantage
  giành được thắng lợi lớn
  ( Les avantages d'une femme) nét hấp dẫn ở người đàn bà
  Phản nghĩa Désavantage, détriment, dommage, handicap, inconvénient, préjudice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X