• Ngoại động từ

  Có quan hệ đến, có liên quan đến
  Loi qui intéresse les industriels
  luật có quan hệ đến những nhà công nghiệp
  Chạm tới, đụng tới
  Coup d'épée qui intéresse le poumon
  nhát gươm chạm tới phổi
  Làm cho lưu tâm đến
  Intéresser le public à un accusé
  khiến công chúng lưu tâm đến một bị cáo
  Gây hứng thú
  Ce livre m'intéresse
  quyển sách này gây hứng thú cho tôi
  Il ne sait pas intéresser les élèves
  ông ta chẳng biết gây hứng thú cho học sinh
  Cho tham gia chia lãi
  Intéresser les ouvriers dans une entreprise
  cho công nhân tham gia chia lãi trong một xí nghiệp

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X