• Danh t? gi?ng d?c

  Cái dánh, cái d?p, cái dá, cái d?m, nhát...
  Coup de poing
  cái d?m
  Coup de pied
  cái dá
  Coup de couteau
  nhát dao
  S? xúc ph?m, s? làm thuong t?n; cú
  Un coup de surprise
  m?t cú b?t ng?
  S? dánh nhau
  En venir aux coups
  thành ra dánh nhau
  V?t thuong
  Tomber percé de coups
  ngã xu?ng b? nhi?u v?t thuong
  Phát
  Coup de fusil
  phát súng
  Coup de canon
  phát d?i bác
  Ti?ng gõ, ti?ng d?p, ti?ng
  Coups frappés à la porte
  ti?ng gõ c?a
  Coups de cloche
  ti?ng chuông
  Tr?n, m?
  Coup de vent
  tr?n gió
  Qu?n, cú (hành d?ng d?t ng?t và m?o hi?m)
  Il a réussi son coup
  qu?n dó nó dã thành công
  Cái c? d?ng, cái hích
  Coup de coude
  cái hích khu?u tay
  H?p, mi?ng
  Un coup de vin
  m?t h?p ru?u vang
  V?n
  Coup de fortune
  v?n may
  Coup du sort
  s? v?n
  L?n
  Au premier coup
  ngay l?n d?u
  Pour ce coup
  l?n này
  à coups de
  dánh v?i
  A coups de bâton
  �� dánh v?i g?y
  à coup s‰r
  ch?c ch?n
  à tout coup à tous les coups
  m?i l?n; trong m?i d?p
  avoir un coup dans le nez avoir un coup dans l'aile
  (thân m?t) ngà ngà say
  beau coup
  (th? d?c th? thao) cái dánh hay quá; (m?a mai) cái dánh d? quá
  boire un coup
  (thân m?t) suýt ch?t du?i
  cheveux en coup de vent
  d?u tóc r?i bù
  coup bas
  hành d?ng lén lút hèn h?
  coup dans l'eau coup d'épée dans l'eau coup en l'air
  vi?c làm vô ích
  coup d'arrosoir
  tr?n mua
  coup d'audace
  vi?c làm táo b?o
  coup de balai balai
  balai
  coup de bec
  l?i châm ch?c
  coup de boutoir boutoir
  boutoir
  coup de chapeau
  cái c?t mu chào
  coup de chien
  tai h?a b?t ng?
  coup de ciseaux
  s? c?t xén (m?t bài)
  coup de collier
  s? n? l?c, s? g?ng s?c
  coup de crayon coup de pinceau
  (nghia bóng) tài nang h?i h?a
  coup de dent
  l?i châm ch?c
  coup d'éclat
  vi?c l?ng l?y; vi?c khác thu?ng
  coup d'épingle épingle
  épingle
  coup d'essai essai
  essai
  coup d'Etat état
  état
  coup de feu feu
  feu
  coup de fil
  (thân m?t) s? g?i dây nói
  coup de filet
  m? lu?i, s? b?t b?
  coup de force
  b?o l?c
  coup de foudre
  tình yêu d?t nhiên, ti?ng sét ái tình
  coup de fouet fouet
  fouet
  coup de grâce
  phát súng ân hu?
  coup de Jarnac
  dòn quy?t d?nh b?t ng?
  coup de l'étrier étrier
  étrier
  coup de main
  s? dánh úp
  coup de ma†tre ma†tre
  ma†tre
  coup de mer
  tr?n bão bi?n
  coup de patte patte
  patte
  coup de poing sur la table
  s? tr?n áp
  coup de pompe
  (ti?ng lóng, bi?t ng?) s? ki?t s?c
  coup de soleil
  c?m n?ng
  coup de tête
  vi?c làm hung hang không suy nghi, vi?c làm li?u
  coup de théâtre
  s? chuy?n bi?n b?t ng?
  coup de Trafalgar
  tai bi?n b?t ng?
  coup de vieux vieux
  vieux
  coup d'oeil
  c?nh bao quát; s? nhìn bao quát
  coup double
  m?t phát trúng hai
  coup du lapin
  (ti?ng lóng, bi?t ng?) cú gi?t ngu?i
  coup du père [[Fran�ois]] père
  père
  coup dur
  cu?c hành quân nguy hi?m
  coup fourré
  vi?c làm không k?t qu?
  coup monté
  vi?c s?p d?t d? h?i ngu?i
  coup sur coup
  liên t?c, h?t cái này d?n cái khác
  du coup
  trong tru?ng h?p ?y, chính vì th?
  du même coup
  cùng lúc, cung d?p ?y
  d'un coup d'un seul coup
  m?t lu?t
  du premier coup
  ngay lúc d?u, ngay bu?c d?u
  encore un coup
  (t? cu, nghia cu) l?i m?t l?n n?a
  en mettre en jeter un coup
  (thân m?t) ra s?c, c? g?ng
  en prendre un coup en prendre un bon coup
  b? tan tành, b? hu h?ng
  être aux cent coups cent
  cent
  être dans le coup
  (thân m?t) có tham d? vào; hi?u rõ tình hình
  être secret comme un coup de canon
  toe toe, không kín dáo
  faire d'une pierre deux coups
  làm m?t du?c hai
  faire le coup de poing
  d?m nhau, th?i nhau
  faire les quatre cents coups
  s?ng b?a bãi
  le coup de pied de l'âne âne
  âne
  marquer le coup
  (nghia bóng) ghi nh? l?y (m?t s? vi?c quan tr?ng)
  monter le coup à quelqu'un
  (thông t?c) dánh l?a ai
  rabattre les coups
  dàn hòa
  regarder les coups compter les coups
  xem ngu?i ta dánh nhau mà không can thi?p
  recevoir un coup de pied
  b? th?t b?i; ch?u s? nh?c
  sale coup
  (thân m?t) vi?c khó khan, vi?c t?i t?
  sans coup férir férir
  férir
  sous le coup de
  du?i ?nh hu?ng c?a; b? de d?a b?i
  sur le coup
  ngay l?p t?c
  sur le coup de midi
  dúng gi?a trua
  tenir le coup
  (thân m?t) ch?u d?ng du?c (gian kh?, v?t v?...)
  tout à coup
  b?ng ch?c, b?ng dung, h?t nhiên, b?t thình lình
  tout d'un coup
  b?ng dâu dùng m?t cái
  valoir le coup
  (thân m?t) dáng công
  D?ng âm Cou, co‰t

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X