• Danh từ giống đực

  Sách
  Livre de droit
  sách luật
  Sổ
  Livre d'adresses
  sổ địa chỉ
  Quyển, cuốn
  Histoire en douze livres
  bộ sử hai mươi cuốn
  à livre ouvert
  làm ngay không (cần) chuẩn bị; thông thạo
  être écrit sur le livre rouge
  bị ghi khuyết điểm
  grand livre
  sổ cái
  livre de bord
  sổ hàng hải
  livre de mer
  nhật ký tàu
  livre de prières
  sách kinh
  livre d'or
  sổ vàng
  livre journal
  (kế toán) sổ nhật ký
  livre sacré
  kinh thánh
  pâlir sur les livres pâlir
  pâlir
  parler comme un livre
  nói như sách

  Danh từ giống cái

  (khoa đo lường) livrơ (nửa kilogam)
  Acheter une livre de sucre
  mua một livrơ đường
  Đồng bảng (giá trị khác nhau tùy từng nước Ai-cập, Li-ban, I-xra-en, Ni-giê-ri-a, gam-bi, Anh...)
  Livre sterling
  đồng bảng Anh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X