• Ngoại động từ

  Đo; đong, lường
  Mesurer un terrain
  đo một mảnh đất
  Mesurer du paddy
  đong thóc
  Đo được
  Salle qui mesure cinq mètres de long
  phòng đo được năm mét chiều dài
  Cân nhắc, đắn đo, liệu (chừng)
  Mesurer le châtiment
  cân nhắc sự trừng phạt
  Mesurer ses forces
  liệu sức mình
  Mesurer ses paroles
  đắn đo lời nói
  Cung cấp ít ỏi
  Mesurer la nourriture à quelqu'un
  cung cấp ít ỏi miếng ăn cho ai
  à brebis tondue Dieu mesure le vent
  trời sinh voi sinh cỏ
  mesurer le sol
  nằm đo đất, ngã
  mesurer les autres à son aune
  suy bụng ta ra bụng người
  mesurer quelqu'un du regard
  nhìn ai từ đầu đến chân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X