• Ngọai động từ

  Nhúng (vào chất nước)
  Plonger sa main dans l'eau
  nhúng tay vào nước
  Thọc
  Plonger un poignard dans la poitrine
  thọc dao găm vào ngực
  Ném vào, dấn vào
  Plonger quelqu'un dans la misère
  dấn ai vào cảnh cùng khổ
  plongé dans
  chìm ngập trong
  Plongé dans sa douleur
  �� chìm ngập trong nỗi đau đớn
  plongé dans le sommeil
  miệt mài
  Plongé dans une recherche
  �� miệt mài tìm tòi nghiên cứu

  Nội động từ

  Lặn
  Oiseaux qui plongent
  chim lặn
  Sous marin qui plonge
  tàu ngầm lặn xuống
  (thể dục thể thao) nhào lặn
  (thể dục thể thao) nhào ra bắt bóng
  Nhào xuống (chim, máy bay)
  Cắm xuống
  Racines qui plongent dans le sol
  rễ cây cắm xuống đất
  Nhìn xuống
  De cette fenêtre on plonge chez les voisins
  từ cửa sổ này nhìn xuống được nhà hàng xóm
  (thân mật) cúi chào
  (nghĩa bóng) chìm ngập; miệt mài
  Plonger dans ses pensées
  miệt mài
  Plonger dans ses pensées
  miệt mài suy nghĩ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X