• Danh từ giống cái

  Sự khốn khổ, sự khốn cùng
  Vivre dans la misère
  sống khốn khổ
  La misère de la philosophie idéaliste
  sự khốn cùng của triết học duy tâm
  (số nhiều) chuyện khó chịu
  Les misères de chaque jour
  những chuyện khó chịu hằng ngày
  (số nhiều) tai họa
  Les misères de la guerre
  tai họa chiến tranh
  Chuyện nhỏ mọn
  Se fâcher pour une misère
  nổi giận vì một chuyện nhỏ mọn
  điều khốn nạn
  Cây rau trai (tên thông (thường))
  collier de misère
  công việc cực nhọc không rời ra được
  crier misère
  kêu khổ, than khổ
  faire des misères à quelqu'un
  làm tội làm tình ai

  Thán từ

  Khốn khổ thay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X