• Danh từ giống đực

  Lời khuyên; ý kiến
  Ecouter les conseils
  nghe lời khuyên
  Prendre demander conseil
  hỏi ý kiến
  Hội đồng
  Conseil des ministres
  hội đồng bộ trưởng
  Conseil municipal
  hội đồng thành phố
  Conseil de discipline
  hội đồng kỷ luật
  (từ cũ, nghĩa cũ) quyết định đã cân nhắc kỹ
  Le conseil en est pris
  việc đã quyết định
  (từ cũ, nghĩa cũ) nguyên tắc hành động
  (từ cũ, nghĩa cũ) cố vấn
  Il est le conseil de sa soeur
  nó là cố vấn của chị nó
  prendre conseil de son bonnet de nuit
  đêm nằm suy nghĩ kỹ
  tenir conseil
  thảo luận bàn bạc để giải quyết
  un homme de bon conseil
  một người khôn ngoan sành sỏi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X