• Nội động từ

  Kêu, vang lên; reo
  Les cloches sonnent
  chuông vang lên
  Le téléphone sonne
  điện thoại reo
  Thổi (thành tiếng)
  Sonner du clairon
  thổi kèn
  Gọi chuông, bấm chuông
  On sonne à la porte
  người ta bấm chuông ở ngoài cửa
  Đánh chuông điểm
  Voilà midi qui sonne
  mười hai giờ trưa đang điểm đấy
  (nghĩa bóng) đến, điểm
  Quand sonne l'heure de la liberté
  khi giờ tự do đã điểm
  Cắn câu
  Le poisson a sonné
  cá đã cắn câu
  faire sonner
  đọc nhấn mạnh
  Faire sonner une phrase
  quá đề cao
  Faire sonner son talent
  �� quá đề cao tài năng của mình
  Sonner [[creux -xem]] sonner [[faux -có]] vẻ giả [[dối !]] =Sonner les cloches5
  bấm chuông gọi
  Sonner l'infirmier
  báo hiệu (bằng chuông, bằng kèn...)
  Sonner le rassemblement
  (thân mật) đánh cho loạng choạng
  Le boxeur était sonné
  (kỹ thuật) gõ (để kiểm tra)
  ne sonner mot
  không hé răng, không nói một lời
  on ne vous a pas sonné
  (thông tục) người ta có gọi anh đến đâu, đừng xen vào việc người ta
  se faire sonner
  (thân mật) bị xài một trận ra trò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X