• Giới từ

  đấy, ở kia, đó là
  Le voilà
  anh ấy đấy
  Voilà votre livre
  quyển sách anh ở kia
  Voilà un brave homme
  đó là một người tốt
  Thế là... đấy
  Vous voilà bien content
  thế là ông rất vui lòng đấy
  đã
  Voilà dix ans que je ne l'ai pas vu
  đã mười năm nay tôi không gặp anh ta
  en veux-tu en voilà
  nhiều vô kể
  Des tourterelles en veux-tu en voilà
  cu gáy nhiều vô kể
  en voilà
  thì đấy
  Vous en voulez? - En voilà
  anh muốn cái đó ư? - Thì đấy
  en voilà assez
  đủ lắm rồi
  que voilà
  đấy, như thế đấy
  La belle que voilà
  người đẹp kia
  voilà que
  bỗng (xảy ra)
  Voilà qu'il pleut
  bỗng trời mưa
  voilà tout
  có thế thôi, không còn gì nữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X