• Thông dụng

  Động từ

  To quell, to crush
  sự đàn áp của bọn thực dân không bóp chết được phong trào cách mạng thuộc địa
  the colonialists' repression was unable to quell the revolutionary movement in the colonies

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X