• Thông dụng

  Tính từ & động từ

  Dead, to die
  báo chết để da người ta chết để tiếng
  a panther when dead leaves behind a skin, a man when dead leaves behind a name
  chết bệnh
  to die of a disease
  chết đói
  to die of hunger, to starve to death
  chết bị thương nặng
  to die from a serious wound
  xác chết
  a dead body, a corpse
  bừa cho chết cỏ
  to rake weeds and make them die, to rake weeds dead
  quang cảnh một thành phố chết trong những ngày tổng bãi công
  the sight of a dead town during a general strike
  xi măng chết
  dead cement
  mực chết
  dead ink
  phẩm bị chết màu
  dead dye
  chết giấc
  to be in a dead faint
  tiếng quát tháo làm đứa chết khiếp
  the shouts frightened the child to death
  ngồi chết lặng
  to sit in a dead silence, to sit completely speechless with (surprise..)
  chán chết
  to be bored to death, to be disgusted to death
  chiếc xe hỏng máy nằm chết bên đường
  the car broke down and came to a dead stop on the side of the road
  không để thì giờ chết trong sản xuất
  not to have any dead time during production
  (thông tục) Damn
  chết làm sao bây giờ
  damn it, what to do now?
  To break down, to stop working
  ô chết giữa đường
  the car broke down on the way
  đồng hồ chết
  the watch has stopped working
  To be the death of, to finish
  làm ăn như thế thì chết tôi
  such a style of work will be the death of me
  mua lắm thứ lãng phí chết cả tiền
  such extravagant spending will finish all the money
  việc này chưa làm cũng chẳng chết ai
  this job can wait, that won't be the death of anyone
  (khẩu ngữ Now then, hell..
  ấy chết đừng nói thế
  now then, don't speak like that
  chết mưa to thế này thì đi sao được
  hell, how can we go in this pouring rain?
  (dùng phụ sau tính từ, động từ) (nói về trạng thái hoặc hoạt động) With a vengeance
  sướng chết
  to be pleased with a vengeance
  đã làm thì làm chết thôi
  when he works, he does it with a vengeance (he is fully stretched)
  chết không kịp ngáp
  to drop down dead, to snuff out
  chết như rạ
  to die like flies

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  mors
  mortal

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fatal
  sự cố gây chết
  fatal accident
  tai nạn chết người
  fatal accident
  lethal
  chỉ số gây chết người
  lethal index
  gen gây chết
  lethal gen
  hiệu ứng gây chết người
  lethal effect
  hơi gây chết người
  lethal gas
  khí gây tử vong, khí gây chết
  lethal gas
  liều (lượng) chết người
  lethal dose
  liều lượng gây chết 50%
  median lethal dose
  liều lượng gây chết người
  lethal dosage
  liều lượng gây chết người
  lethal dose
  liều lượng gây chết trung bình
  mean lethal dose (MLD)
  liều lượng gây chết trung bình
  median lethal dose
  nồng độ gây chết người
  lethal concentration
  nồng độ gây chết trung bình
  median lethal concentration
  tác dụng gây chết người
  lethal effect
  tác nhân gây chết người
  lethal agent
  thời gian gây chết (người)
  lethal time
  thời gian gây chết trung bình
  median lethal time
  đột biến gây chết
  lethal mutation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X