• Thông dụng

  Danh từ
  The third sign of the eight-sign figure
  Dregs, lees, sediment

  Động từ

  To be annoyed (by something pricking)
  hai tấm ván không bằng nằm cấn đau lưng lắm
  as the two boards were unevenly placed, he was annoyed and felt a pain in his back
  To obstruct, to hinder
  cấn ngôi nhà nên không thấy cánh đồng
  because a house obstructed his view, he could not have a clear sight of the field
  To deduct

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X