• Thông dụng

  Danh từ
  Quail

  Tính từ

  Hot (like pepper)
  quả ớt cay
  the chilli pod is stingingly hot
  Pungent, stinging, pricking, acrid
  mắt bị cay khói
  eyes stung by smoke
  mắt cay thiếu ngủ
  eyes having a pricking sensation from lack of sleep
  bị một vố rất cay
  to receive a stinging blow
  Set on, bent on
  con bạc cay ăn cay gỡ
  a gambler set on winning and on making good his losses
  đang cay làm việc ấy
  he is set on that job
  ghét cay ghét đắng
  to hate like poison, to hate bitterly

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pungent
  plough
  plow
  dendron
  plant
  stem
  bed out
  cultivate
  implant
  transplant

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hot
  piquant
  pungent
  tart
  tree

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X