• Thông dụng

  Danh từ

  Subjective feeling, subjective thinking, subjective point of view
  làm cho chủ quan phù hợp với khách quan
  to square what is subjective with what is objective

  Tính từ

  Subjective, personal, own
  sự nỗ lực chủ quan
  one's own (personal) effort
  phương pháp tưởng còn chủ quan
  his way of thinking is still subjective
  chớ chủ quan khinh địch
  not to be subjective and underestimate the enemy
  chủ nghĩa chủ quan
  subjectivism

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X