• Thông dụng

  (ít dùng) Intermittent.
  Dòng điện gián cách
  an intermittent electric current.

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  spacing

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  spacing
  chọn giãn cách dòng
  Select Line Spacing
  chọn giãn cách ngược
  Select Reverse Spacing (SRS)
  chọn giãn cách theo chiều thẳng đứng
  Select Vertical spacing (SVS)
  giảm giãn cách đoạn
  decrease paragraph spacing
  giãn cách dòng
  line spacing
  giãn cách không đổi
  constant spacing
  giãn cách tự
  character spacing
  giãn cách tự wordart
  WordArt Character Spacing
  giãn cách theo tỉ lệ
  proportional spacing
  gián cách tín hiệu
  signal spacing
  giãn cách xung
  pulse spacing
  giãn cách độ chia
  scale spacing
  giãn cách đường
  line spacing
  lập giãn cách dòng
  Set Line Spacing (SLS)
  sự chỉnh gián cách chữ
  letter spacing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X