• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abate
  devaluate
  discount
  các dịch vụ đường dài giảm giá (công ty)
  Long Distance Discount Services (company) (LDDS)
  price reduction
  reduce the price

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  abate
  abatement
  sự yêu cầu giảm giá
  abatement claim
  aggregate cutting
  at a discount
  cheapen
  cutting (down) of prices
  deflate
  deflate price (to...)
  deflation
  giảm giá hàng hóa
  price deflation
  knock down prices (to ..)
  knock off
  mark down
  giảm giá hàng hóa
  mark down (theprice of) goods (to...)
  sự giảm giá
  markdown (mark-down)
  sự hủy bỏ giảm giá
  mark-down cancellation
  markdown (mark-down)
  marking down
  off-price distribution
  oversold
  price concession
  rebate
  phiếu giảm giá
  rebate coupon
  sự giảm giá thuế giá trị gia tăng
  VAT rebate
  reduce prices
  reduce prices (to...)
  reduction in price
  reduction of prices

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X