• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bus
  channel
  gánh quy ước trên kênh truyền hình
  conventional loading of a television channel
  kênh truyền dẫn
  communication channel
  kênh truyền dẫn
  propagation channel
  kênh truyền dẫn
  transmission channel
  kênh truyền dữ liệu
  data Transmission channel
  kênh truyền hình
  television channel
  kênh truyền một chiều
  simplex channel
  kênh truyền thông
  bearer channel
  kênh truyền thông
  communication channel
  kênh truyền thông
  transmission channel
  kênh truyền thông cài sẵn
  Embedded Communication Channel (ECC)
  kênh truyền thông chuẩn
  standard broadcast channel
  kênh truyền thông dữ liệu
  data communication channel
  kênh truyền thông dữ liệu
  data communication channel (DCC)
  kênh truyền thông dữ liệu
  DCC (datacommunication channel)
  kênh truyền thông tin
  information transfer channel
  kênh truyền tin
  transmission channel
  kênh truyền tín hiệu
  signal channel
  kênh truyền tín hiệu
  signaling channel
  kênh truyền đa kênh
  multiplexer channel
  kênh truyền đa lộ
  multiplexer channel
  kênh truyền đơn công
  simplex channel
  lưu lượng kênh truyền
  channel flow
  phụ tải quy ước trên kênh truyền hình
  conventional loading of a television channel
  transmission channel
  kênh truyền dữ liệu
  data Transmission channel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X