• Thông dụng

  Động từ
  to list, to enumerate

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  enumeration
  hằng số liệt
  enumeration constant
  kiểu liệt
  enumeration type
  phép quy nạp bằng liệt
  induction by simple enumeration
  sự liệt các hằng số
  enumeration of constants
  thẻ liệt
  enumeration tag
  list
  bản liệt lệnh
  command list
  hộp liệt
  list box
  hộp liệt thả
  drop down list box
  hộp liệt thả
  pull-down list
  thiết bị liệt
  list device
  thiết bị liệt hệ thống
  system list device
  toán tử liệt
  list operator
  specification

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X