• Thông dụng

  Tính từ

  correlative
  commensurate

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  conform
  correspondence
  chỉ số (độ) tương ứng phổ
  pattern correspondence index-PCI
  thuyết tương ứng
  theory of correspondence
  nguyên tương ứng
  correspondence principle
  nguyên tắc tương ứng
  principle of correspondence
  sự tương ứng mạng
  lattice correspondence
  sự tương ứng một chiều
  one-to-many correspondence
  sự tương ứng một một
  one-to-one correspondence
  tương ứng khả quy
  reducible correspondence
  tương ứng không khả quy
  irreducible correspondence
  tướng ứng không khả quy
  irreducible correspondence
  tương ứng không kỳ dị
  non-singular correspondence
  tương ứng kỳ dị
  singular correspondence
  tương ứng liên thuộc
  incidence correspondence
  tương ứng một đối một
  one-to-one correspondence
  tương ứng một đối nhiều
  many-one correspondence
  tương ứng một-nhiều
  one-to-many correspondence
  tương ứng nhiều-nhiều
  many-to-many correspondence
  tương ứng biên
  boundary correspondence
  tương ứng phân tuyến
  homographic correspondence
  tương ứng song hữu tỷ
  birational correspondence
  tương ứng thuận nghịch
  reciprocal correspondence
  tương ứng trực tiếp
  direct correspondence
  tương ứng xạ ảnh
  projective correspondence
  tương ứng đại số
  algebraic correspondence
  tương ứng đẳng cự
  isometric correspondence
  tương ứng điểm
  point correspondence
  tương ứng đối ngẫu
  dualistic correspondence
  tương ứng đối xứng
  symmetric correspondence
  matched
  respective
  sister
  to match up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X