• Comprendre; englober; embrasser; impliquer; inclure; renfermer
  Các nước Đông Dương bao gồm nước Việt Nam nước Lào nước Căm-pu-chia
  les pays indochinois comprennent le Vietnam, le Laos et le Kampuchéa
  Ngày xưa triết học bao gồm tất cả khoa học
  jadis, la philosophie embrassait toutes les sciences
  Từ ấy bao gồm nhiều ý
  ce mot implique plusieurs idées
  Điều kiện ấy bao gồm một điều kiện khác
  cette condition en inclut une autre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X