• Mélanger; mêler.
  Trộn nếp với tẻ
  mélanger du riz ordinaire avec du riz gluant;
  Trộn nước vào rượu
  mêler d'eau avec du vin.
  (xây dựng) gâcher (du mortier)
  bộ trộn
  mixeur; mélangeur.
  Bộ trộn tiếng
  ��mixeur (mélangeur) de son;
  Máy trộn
  ��(kỹ thuật) mélangeur; malaxeur;
  Máy trộn thực phẩm
  ��mixeur; mixer;
  Sự trộn thêm vào
  ��admixtion.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X