• Descendre
  Xuôi từ Yên Bái về Nội
  descendre de Yênba… à Hano…
  Marcher bien; être bien arrangé
  Công việc đã xuôi rồi
  l'affaire est déjà bien arrangée
  Không xuôi rồi
  �a ne marche pas
  Tonber d'accord; en convenir
  Xem chừng anh ta đã xuôi
  à ce qu'il parait, il en convient
  khéo nói dễ xuôi
  la sauce fait passer le poisson
  xuôi chèo mát mái
  marcher comme sur des roulettes
  xuôi xuôi
  vers le bas; vers l'aval
  Nước chảy xuôi
  d'aval; bas
  Miền xuôi
  pays d'aval; basse région; plaine
  Từ xuôi lên
  ��venir de la plaine (vers une haute région)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X