• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (hình thái từ)
  Dòng 35: Dòng 35:
  ::cô ta quyết định chọn cái áo choàng màu lục
  ::cô ta quyết định chọn cái áo choàng màu lục
  ===hình thái từ===
  ===hình thái từ===
  -
  * V_ed : [[decied]]
  +
  * adj : [[decied]]
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==

  14:46, ngày 7 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Động từ

  Giải quyết, phân xử
  to decide a question
  giải quyết một vấn đề
  to decide against somebody
  phân xử ai thua (kiện...)
  to decide in favour of somebody
  phân xử cho ai được (kiện)
  Quyết định
  to decide to do something
  quyết định làm cái gì
  to decide against doing something
  quyết định không làm cái gì
  that decides me!
  nhất định rồi!
  Lựa chọn, quyết định chọn
  to decide between two things
  lựa chọn trong hai thứ
  to decide on
  chọn, quyết định chọn
  she decided on the green coat
  cô ta quyết định chọn cái áo choàng màu lục

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  quyết định

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  giải quyết
  phân xử
  quyết định
  decide on (to...)
  quyết định chọn
  quyết định chọn

  Nguồn khác

  • decide : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Determine, settle, resolve, conclude, take or reach orcome to a decision or conclusion, make up one's mind, arbitrate,judge, adjudicate, referee, umpire: She decided that you wereright. They decided the case in my favour.
  Decide on or upon.fix or fasten or settle on or upon, choose, select, pick (out),elect, opt (for), commit oneself (to): I have decided on aBritish-made car.

  Oxford

  V.

  A intr. (often foll. by on, about) come to a resolution asa result of consideration. b tr. (usu. foll. by to + infin., orthat + clause) have or reach as one's resolution about something(decided to stay; decided that we should leave).
  Tr. a cause(a person) to reach a resolution (was unsure about going but theweather decided me). b resolve or settle (a question, dispute,etc.).
  Intr. (usu. foll. by between, for, against, in favourof, or that + clause) give a judgement concerning a matter.
  Decidable adj. [ME f. F d‚cider or f. L decidere (as DE-,c‘dere cut)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X