• Kỹ thuật chung

    hấp thụ kế phát xạ

    Giải thích EN: A thermometer used to determine the temperature of a gas by measuring a calibrated source of radiation before and after it is transmitted through and partially absorbed by the gas. Giải thích VN: Một nhiệt kế được dùng để xác định nhiệt độ của một loại khí bằng cách đo nguồn được chia của phát xạ trước và sau khi nó truyền qua và được khí hấp thụ một phần.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X