• /biəd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Râu (người); (thực vật học) râu hạt thóc...
  Ngạnh (mũi tên, lưỡi câu)
  a goat's beard
  râu dê
  to laugh in one's beard
  cười thầm
  to laugh at somebody's beard
  cười vào mặt ai
  Tìm cách lừa gạt ai; toan lừa bịp ai
  To take by the beard
  Quyết xông vào, quyết xả vào chiếm lấy
  to speak in one's beard
  nói lúng búng

  Ngoại động từ

  Đương đầu với, chống cự
  to beard the lion in his den
  (tục ngữ) vào hang hùm bắt cọp

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  rìa

  Kinh tế

  râu (hạt thóc)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X