• /´belfri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tháp chuông
  To have bats in one's belfry

  Xem bat

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giá treo chuông

  Giải thích EN: The part of a steeple in which bells are hung.

  Giải thích VN: Phần tháp chuông nơi treo chuông.

  Kỹ thuật chung

  tháp chuông

  Giải thích EN: An attached or freestanding belltower.

  Giải thích VN: Một tháp chuông ở nhà thờ.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X