• /¸kɔlə´neid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàng cột, dãy cột
  Hàng cây, dãy cây

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dãy cột
  dãy cột, hàng cột

  Giải thích EN: A row of columns supporting another member such as a beam or entablature.

  Giải thích VN: Một hàng cột đỡ các cấu trúc khác như mũ cột hay các thanh xà, dầm.

  Kỹ thuật chung

  dãy
  hàng cột

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X