• (đổi hướng từ Columns)
  /'kɔləm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cột, trụ ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  the columns of a building
  những cột trụ của toà nhà
  a column of smoke
  cột khói
  a column of figures
  cột số
  the spinal column
  cột sống
  the right-hand column of a page
  cột bên phải của trang sách
  hàng dọc; đội hình hàng dọc (đơn vị bộ đội, tàu chiến)
  to march in two columns
  đi thành hai hàng dọc
  cột; mục (báo)
  in our columns
  trong tờ báo của chúng tôi

  Cấu trúc từ

  agony column
  (xem) agony
  fifth column
  bọn cộng tác với địch (ở một nước đang có chiến tranh); bọn phản nước, bọn gián điệp
  storming column
  đội quân xung kích

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  trụ máy

  Toán & tin

  cột in
  hàng (chữ số)
  trường

  Giải thích VN: Trong sự hiển thị video theo cơ sở ký tự, cột là một hàng dọc trên màn hình có độ rộng bằng một ký tự. Trong bảng tính, cột là một khối dọc các ô, thường được định danh bằng một chữ cái duy nhất. Trong chương trình cơ sở dữ liệu, các thuật ngữ cột ( column) và trường ( field) đôi khi được dùng đồng nghĩa nhau.

  column field
  trường cột
  column function
  trường cột

  Xây dựng

  cấu kiện bị nén
  cột chống
  strutted column base
  đế cột chống xiên
  cột trụ chống
  cột trục dãn hướng
  trụ trục dãn hướng
  trục dẫn đường

  Y học

  cột, trụ

  Kỹ thuật chung

  bệ
  khung
  piling foundation under the cadre & column in loading
  móng cọc dưới khung cột chịu lực
  trestle column
  trụ khung
  đế
  gối kê
  tháp
  absorber column
  tháp hấp thụ
  absorbing column
  tháp hút thu
  absorption column
  tháp hấp thu
  absorption column
  tháp hút thu
  column drill
  máy khoan tháp
  column hoist
  cần trục tháp
  column hoist
  máy nâng tháp
  column jib crane
  máy trục kiểu tháp
  column mounting
  sự dựng tháp
  column steam still
  tháp cất hơi
  concentration column
  tháp cô
  condensation column
  tháp ngưng tụ
  cross-type column
  cột chữ thập
  distillate column
  tháp chưng cất
  distilling column
  tháp chưng cất
  double column
  tháp (tinh luyện) đúp
  drying column
  tháp sấy
  flash column
  tháp cất ngọn (dầu mỏ)
  flash column
  tháp chưng nhanh
  fractional column
  tháp tinh cất
  fractional column
  tháp tinh chế
  fractional column
  tháp tinh luyện
  oxidation column
  tháp oxi hóa
  packed column
  tháp đã nạp
  pair of single column type of pylon
  tháp cầu kiểu 2 cột song song độc lập
  pendulum column
  tháp con lắc (quan sát dao động trái đất)
  plate column
  tháp đĩa
  plate column scrubber
  tháp rửa khí kiểu tầng
  pyramid column
  trụ hình tháp
  rectifying column
  tháp tinh chế
  rectifying column
  tháp tinh luỵên
  Rushton-Oldshue column
  ống tháp Rushton-Oldshue
  single column
  tháp chưng cất đơn
  single column type of pylon
  tháp cầu dây kiểu cột đơn
  single rectification column
  tháp chưng cất đơn
  single-column cycle
  chu trình có một tháp (tinh luyện)
  stabilization column
  tháp ổn định
  stabilizing column
  tháp ổn định
  stock column
  tháp nạp liệu
  stub column
  cột thấp
  stub column
  trụ thấp
  washing column
  tháp rửa khí

  Kinh tế

  cột

  Địa chất

  cột, trụ, cột địa tầng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X